JASSO

JASSO

ผู้ดูแล

info@jeic-bangkok.org

  (ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 18 พ.ย. 61) JASSO สำนักงานประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 หรือ N3 เข้าร่วมงานในตำแหน่งพนักงานสัญญาจ้าง 1 ตำแหน่ง (112 อ่าน)

Nov 8, 2018 15:36

JASSO สำนักงานประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงานในตำแหน่งพนักงานสัญญาจ้าง 1 ตำแหน่ง

เงื่อนไขการจ้างงาน

ชื่อหน่วยงาน : องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น สำนักงานประเทศไทย (สำนักงานข้อมูลการศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น)

ระยะการจ้างงาน : ปลายเดือนพฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2562 *ต่อสัญญาทุกปี

* เนื่องด้วยเงื่อนไขตามกำหนดการจ้างงาน จึงระบุระยะเวลาจ้างถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 ทั้งนี้ จะต่อสัญญาใหญ่ตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 เป็นต้นไป ทางหน่วยงานต้องการคนที่อยากอยู่ทำงานนาน ๆ

สถานที่ทำงาน : JASSO Japan Educational Information Center, Bangkok 159 อาคารเสริมมิตร ชั้น 10 ถนนอโศกมนตรี แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 เว็บไซต์ https://www.jeic-bangkok.org

เวลาทำงาน : วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 09:00น.ถึง 17:00น. พักเที่ยง 11:30น. ถึง 12:30น. (ปรับเปลี่ยนได้ตามความจำเป็น)

วันหยุด : วันเสาร์ ถึง อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ไทย วันสิ้นปี-ปีใหม่ วันลาพักร้อน และอื่น ๆ (ขึ้นอยู่กับระเบียบขององค์การ ฯ)

* อาจมีการทำงานในวันหยุดบ่อยครั้ง เช่น งานออกอีเวนท์แนะแนวศึกษาต่อ เป็นต้น แต่มีค่าล่วงเวลาให้

เงินเดือน : 34,700 บาท * ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และผลการสัมภาษณ์

โบนัส : 3 เดือน (เริ่มจ่ายโบนัสครั้งแรกหลังจากทำงานครบ 1 ปี โดยจะจ่ายในเดือนมีนาคม และกันยายน แบ่งเป็นครั้งละ 1.5 เดือน)

ค่าเดินทาง : จ่ายตามจริง

ค่าล่วงเวลา : ยึดตามกฎหมายไทย

ค่าทำงานในวันหยุด : ยึดตามกฎหมายไทย

อื่น ๆ :

- ประกันสุขภาพ
- ตรวจสุขภาพประจำปี (ปีละ 1 ครั้ง)
- อาจต้องเดินทางไปทำงาน เช่น ร่วมงานแนะแนวศึกษาต่อ ในภาคอื่นของประเทศไทยและต่างประเทศ
- อบรมงานที่ประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่น ๆ

-------------------------------------------------------------

รายละเอียดงาน

(1)日本留学希望者に対する情報提供及び留学相談(電話・手紙・電子メール・面接) ให้ข้อมูลหรือแนะแนวการศึกษาต่อแก่ผู้ที่สนใจไปศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (ทางโทรศัพท์ / จดหมาย / อีเมล / ปรึกษาที่สำนักงานฯ)

① 留学相談に対応する(業務時間内、毎日)ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาต่อ (ทุกวัน ในเวลาทำการ)

② 留学相談者、関係機関へ留学資料を送付する จัดส่งเอกสารแนะนำการศึกษาต่อให้แก่ผู้สอบถามข้อมูลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

③ 相談件数の記録を職員へ報告する จัดทำรายงานบันทึกจำนวนการให้คำปรึกษา

④ 日々の留学相談の相談件数・内容から傾向を読み取り、資料収集方針・調査等に反映させるよう職員へ連絡を行う ศึกษาแนวโน้มข้อมูลที่ถูกสอบถามและจำนวนผู้สอบถามข้อมูลจากการให้คำปรึกษาในทุก ๆ วัน และปรึกษาพูดคุยกับทางญี่ปุ่นเกี่ยวกับผลการศึกษาดังกล่าว

(2)日本留学資料等の作成 จัดทำเอกสารแนะนำการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น

① 留学情報資料を作成する(日本語版、英語版からの翻訳等)จัดทำเอกสารข้อมูลการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (แปลเอกสารจากภาษาญี่ปุ่น หรือภาษาอังกฤษ)

② 関係機関からの情報収集を行う รวมรวบข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

③ Student Guide to Japanの現地語版を作成する จัดทำเอกสาร Student Guide to Japan เป็นภาษาไทย

(3)ホームページ、SNSを利用した広報及び情報提供 ประชาสัมพันธ์และให้บริการข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียต่างๆ

機構海外事務所ホームページ、SNS(Facebook)の更新・整備を行い、機構の事業及び留学生交流に関する幅広い情報を提供する。จัดเตรียมและอัพเดตข้อมูลลงบนเว็บไซต์ และโซเซียลมีเดีย (เฟซบุ๊ค) ของทางองค์การฯ เผยแพร่อมูลเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและงานขององค์การฯ ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง

(4)海外の高等教育等に関する情報の収集 รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย

海外の高等教育機関の現状等の情報を収集・翻訳し、報告する。รวบรวม แปล และรายงานข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย

(5)日本留学フェアの実施及び各種説明会への参加 จัดงานแนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น และเข้าร่วมงานแนะแนวศึกษาต่อต่าง ๆ

① 機構が実施する日本留学フェア等において説明・相談を行う อธิบายและแนะนำเกี่ยวกับงานแนะแนวศึกษาประเทศญี่ปุ่นซึ่งจัดโดยองค์การฯ

② 説明会で使用する資料を作成する จัดทำเอกสารที่ใช้ในการบรรยาย

③ 関係機関との連絡調整を行う ดำเนินการติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

④ 日本公館が実施する日本留学説明会等に協力する ร่วมมือเกี่ยวกับการจัดงานแนะแนวศึกษาต่อญี่ปุ่นซึ่งจัดโดยหน่วยงานรัฐบาลญี่ปุ่น

⑤ 現地政府文化機関、現地教育機関等が実施する進学等説明会において講演・相談を行う บรรยายและแนะแนวในงานแนะแนวศึกษาต่อซึ่งจัดโดยหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานการศึกษาในประเทศไทย

(6)元日本留学生会との連絡及び提携 ติดต่อประสานงานกับสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น

日本留学フェアの広報及び実施において、元日本留学生会の協力を得る。ร่วมมือกับสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในการจัดงานและประชาสัมพันธ์งานแนะแนวศึกษาต่อญี่ปุ่น

(7)帰国外国人留学生のフォローアップ Follow up นักเรียนเก่าญี่ปุ่นที่กลับมาที่ประเทศไทยแล้ว

機構のフォローアップ事業への協力及び広報を行う。 สร้างความร่วมมือเพื่อติดตามผลงานขององค์การฯ และประชาสัมพันธ์

(8)日本留学試験の実施協力 ร่วมมือในการจัดการสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (EJU)

年2回実施される日本留学試験の実施団体と協力して広報、問合せ対応等を行い、当日は試験に立会いトラブル等に対応する。ร่วมกับองค์กรที่จัดสอบการสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นซึ่งจัดสอบขึ้นปีละ 2 ครั้ง ประชาสัมพันธ์ และรับติดต่อสอบถาม รวมถึงดูแลรับเรื่องปัญหาเกี่ยวกับการสอบในวันสอบจริง

(9)渡日前入学許可を行う大学への協力 ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่จัดการสอบเข้าแบบ Pre-Arrival Admission

渡日前入学許可を行う大学に対し、海外面接試験及びインターネットを利用したインタビュー等の実施場所の提供を行う。ช่วยบริการสถานที่จัดในการสัมภาษณ์ผ่านทางอินเตอร์เน็ตและการสอบสัมภาษณ์ในประเทศไทย ให้แก่มหาวิทยาลัยที่จัดการสอบแบบ Pre-Arrival Admission

(10)関係機関との協力・連携 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

日本大使館、領事館や国際交流基金等公的機関、日本の大学の現地事務所等の機関に対して適宜協力・連携を行う。 สร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงาน หน่วยงานราชการญี่ปุ่น อาทิ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น และมูลนิธิญี่ปุ่น รวมถึงสำนักงานมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นในประเทศไทย ฯลฯ

(11)資金管理 จัดการบัญชี

送金された予算を元に、事務所運営及び業務実施に係る資金を支払い、毎月執行状況について報告する。ชำระเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการดำเนินงานขององค์การฯ จากงบประมาณที่ส่งจากญี่ปุ่น และจัดทำงานรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์การปฏิบัติงานทุกเดือน

----------------------------------------------------------------
คุณสมบัติ

สัญชาติ : ไทย

ประวัติการศึกษา : วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หากมีประสบการณ์การศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ความสามารถทางภาษา : ภาษาไทย(ภาษาแม่) และ ภาษาญี่ปุ่น (JLPT ระดับ N2 หรือ N3 หากมีประสบการณ์ทำงานในบริษัทญี่ปุ่น และสามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นในการทำงานได้เพียงพอ)

ความสามารถในการทำงาน : ผู้มีประสบการณ์ทำงาน (ประมาณ 2 ปีขึ้นไปจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ) สามารถทำงานล่ามและแปลเอกสาร ใช้โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft และโปรแกรมสำเร็จรูปในการอัพเดตเว็บไซต์ และสามารถจัดทำเอกสารออฟฟิศทั่วไปได้ ฯลฯ

อื่น ๆ : หากสามารถทำงานให้คำปรึกษา รู้มารยาททางธุรกิจของญี่ปุ่น เข้าใจประเพณีวัฒนธรรมญี่ปุ่น สนใจงานที่เกี่ยวกับการศึกษาต่อและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มีความมุ่งมั่นและกระตือรือร้นในการทำงาน บริหารจัดการงานอีเวนท์ หรือมีประสบการณ์ทำบัญชีเบื้องต้นจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

-------------------------------------------------------------

เอกสารสมัคร

เอกสารที่ต้องยื่น : แบบฟอร์มที่กรอกประวัติ (ภาษาญี่ปุ่น)   * กรุณาใช้แบบฟอร์มที่สำนักงานฯ กำหนด
(คลิกเพื่อดาวโหลด) 履歴書様式

กำหนดปิดรับสมัคร: วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17:00 น. (ใบสมัครต้องมาถึง)

ส่งเอกสารสมัครที่ : efsst2@jasso.go.jp

* เขียนชื่อหัวข้ออีเมลว่า「JASSOタイ事務所職員応募」โดยส่งอีเมลเป็นภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

สอบถามเพิ่มเติมที่ : efsst2@jasso.go.jp

*เขียนชื่อหัวข้ออีเมลว่า「JASSOタイ事務所職員応募について」โดยส่งอีเมลเป็นภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

โทร: 02-661-7057 (สำนักงานประเทศไทย)
**ทางสำนักงานประเทศไทยจะตอบคำถามเฉพาะในส่วนของเนื้อหางาน ส่วนคำถามเกี่ยวกับการจ้างงานกรุณาติดต่อกับทางญี่ปุ่นโดยตรง 

อื่น ๆ : คัดเลือกโดยพิจารณาจากเอกสาร และจะติดต่อเพื่อนัดสัมภาษณ์ (ระหว่างวันที่ 21 - 28 พ.ย.) เฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือก (ไม่ติดต่อผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือก)

* กรุณานำเอกสารดังต่อไปนี้พร้อมสำเนามาในวันสัมภาษณ์
1) บัตรประชาชน
2) ใบรับรองจบการศึกษา(ตัวจริง)
3) ใบรับรองความสามารถทางภาษา(ตัวจริง)
4) และเอกสารอื่น ๆ ที่ระบุในแบบฟอร์มประวัติ

หากเอกสารที่นำมายื่นเป็นภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นกรุณาแปลด้วย ทั้งนี้ จะไม่มีการคืนเอกสารที่นำมายื่น

58.181.144.114

JASSO

JASSO

ผู้ดูแล

info@jeic-bangkok.org

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
กรุณากรอกตัวเลขผลลัพธ์จากด้านบน
Powered by MakeWebEasy.com