EJU

Examination for Japanese University Admission for International Students
 การสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น หรือ "EJU" (อี-เจ-ยู)

การสอบ EJU เป็นการสอบเพื่อวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่นและวิชาการสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและอุดมศึกษาในประเทศญี่ปุ่น

ผลคะแนน EJU สามารถใช้ประโยชน์ได้ดังต่อไปนี้
 1. ใช้สมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของญี่ปุ่น
 2. ผู้สอบที่ได้ผลคะแนนยอดเยี่ยม สามารถจองทุนช่วยเหลือการศึกษาได้
 3. เฉพาะในประเทศไทย สามารถใช้ยื่นประกอบการสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho:MEXT) ประเภทนักศึกษาปริญญาตรี (Undergraduate student) และนักศึกษาวิจัย (research student) กรณีที่ผู้สมัครมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่เป็นไปตามเกณฑ์
การสมัครสอบ (ในไทย / ในญี่ปุ่น)  อายุผลสอบ
 

วิชาที่จัดสอบและโครงสร้าง
 
 
 
ผู้สอบ EJU จะต้องเลือกรายวิชาสอบจากตารางด้านล่างโดยอ้างอิงระเบียบการรับสมัครของสถานศึกษาและคณะที่ตนต้องการเข้าเรียน โดยผู้สอบไม่สามารถเลือกสอบวิชา “วิทยาศาสตร์” และ “ความรู้ทั่วไป”พร้อมกันได้
 
 • วิชาภาษาญี่ปุ่น
  ก. ข้อสอบแบ่งโครงสร้างออกเป็น 3 ส่วน คือ การเขียน, การอ่าน,  การฟัง-อ่าน
  ข. เวลาและลำดับในการทำสอบ
      - การเขียน 30 นาที → การอ่าน 40 นาที → การฟัง-อ่านและการอ่าน 55 นาที รวม 125 นาที
  ค. คะแนนเต็ม ประกอบด้วย
      - การอ่านคะแนนเต็ม 200 คะแนน
      - การฟัง-อ่านและการอ่าน คะแนนเต็ม 200 คะแนน
      - การเขียน คะแนนเต็ม 50 คะแนน

 • วิชาวิทยาศาสตร์
  ผู้สอบเลือกสอบสองในสามรายวิชา (ฟิสิกส์ เคมี หรือ ชีววิทยา) โดยสามารถเลือกวิชาได้ในวันที่สอบ 
 • วิชาความรู้ทั่วไปสามารถเลือกสอบระหว่างภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่น
 • วิชาคณิตศาสตร์
  ผู้สอบเลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์คอร์ส 1 หรือ คอร์ส 2 ให้สอดคล้องกับคณะที่ตนต้องการเข้าศึกษา
  คอร์ส 1 สำหรับภาควิชาสายศิลปะหรือวิทยาศาสตร์
  คอร์ส 2 สำหรับภาควิชาที่ต้องการการคำนวณขั้นสูง 
ศึกษาเนื้อหารายวิชา(Syllabus) ของวิชาที่จัดสอบ EJU
ดาวน์โหลดตัวอย่างข้อสอบ ค.ศ. 2010 -2018
(ภาษาอังกฤษ) https://www.jasso.go.jp/en/ryugaku/eju/examinee/pastpaper_sample/index.html

สำหรับผู้ที่ต้องการดูตัวอย่างข้อสอบย้อนหลังในปีอื่นๆ สามารถติดต่อขอดูได้ที่ สำนักงาน JASSO กรุงเทพฯ ในวันและเวลาทำการ
                   
 

ภาษาที่ใช้ในการสอบ

สามารถเลือกสอบเป็นภาษาอังกฤษหรือญี่ปุ่นก็ได้ทุกวิชายกเว้นวิชาภาษาญี่ปุ่น

 
รายละเอียดการจัดสอบ
 
◙ ช่วงเวลาที่จัดสอบ
EJU จัดสอบปีละ 2 ครั้ง คือใน เดือนมิถุนายน และ เดือนพฤศจิกายน ของทุกปี
 
 สถานที่จัดสอบ
 • 16 จังหวัดทั่วประเทศญี่ปุ่น
 • ในต่างประเทศ 18 เมืองใน 14 ประเทศ

สำหรับในประเทศไทยจะจัดสอบ ณ สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ สำนักงานใหญ่พหลโยธิน และ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การสมัครสอบ
 
 การสมัครในประเทศไทย
 
     1. ช่องทางการสมัคร

         ○ สมัครได้ด้วยตนเอง

         ○ สมัครทางไปรษณีย์ 

     2. หลักฐานการสมัคร

  รูปถ่ายหน้าตรง 4*3 ซม.  3 ใบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ไม่สวมหมวก พื้นหลังสุภาพ)

     3. ค่าสมัคร

         สมัครด้วยตนเอง      469 บาท (รวมค่าส่งบัตรสอบและผลสอบ 69 บาท)
         สมัครทางไปรษณีย์   489 บาท (รวมค่าส่งใบสมัคร 20 บาท ค่าส่งบัตรสอบและผลสอบ 69 บาท)

      4. สถานที่รับสมัคร

สอบที่กรุงเทพฯ

1) สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ (OJSAT)
    ►สมัครด้วยตนเอง/ไปรษณีย์

สำนักงานใหญ่ (พหลโยธิน)
  ที่อยู่: อาคารพหลโยฺธินเพลส ห้อง 408/65 ชั้นที่ 16 ถนนพหลโยธิน พญาไท กทม. 10400

  โทรศัพท์: 0-2357-1241-5
  แฟกซ์: 0-2-357-1246
  อีเมล: admin@ojsat.or.th 
  เว็บไซต์: http://www.ojsat.or.th/

 2) องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น
    Japan Student Services Organization(JASSO) 

    ►สมัครด้วยตนเองเท่านั้น
    ไปที่ ติดต่อเรา

สอบที่เชียงใหม่

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ
   สมัครด้วยตนเอง/ไปรษณีย์

 ที่อยู่: ถนนสามล้าน ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
   โทรศัพท์: 053-272-331
   อีเมล: ojsatn@hotmail.com
   เว็บไซต์: https://ojsatn.wordpress.com

การสมัครในประเทศญี่ปุ่น

สมัครสอบ EJU ผ่านทางระบบออนไลน์ สำหรับผู้ที่ต้องการสอบที่ประเทศญี่ปุ่น

https://www.jasso.go.jp/en/ryugaku/eju/ejuonline/index.html


ตรวจสอบรายละเอียดการสมัคร

 https://www.jasso.go.jp/en/ryugaku/eju/examinee/procedure/application.html

   <ข้อควรระวังสำหรับผู้ที่ต้องการสอบในประเทศญี่ปุ่นกรณีอาศัยนอกประเทศญี่ปุ่น>

การสมัครนอกประเทศพื้นที่จัดสอบ สามารถสมัครได้โดยต้องทำตามเงื่อนไขต่อไปนี้
1. ต้องมีตัวแทนดำเนินการขั้นตอนทั้งหมดในประเทศที่ต้องการสอบ ได้แก่ การรับใบสมัคร กรอกรายละเอียด ส่งใบสมัครและจ่ายค่าธรรมเนียม รับบัตรประจำตัวผู้สอบ และรับผลสอบ
2. ต้องสามารถสื่อสารและเข้าใจภาษาที่ใช้ภายในห้องสอบในวันสอบ
3. ต้องมีวีซ่าเพื่อเข้าประเทศที่จะทำการสอบ โดย JASSO จะไม่ดำเนินการออกเอกสารเพื่อรับรองการขอวีซ่า

อายุผลสอบ

2 ปี

ขั้นตอนการใช้ผลสอบ EJU เพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อ

ทั้งนี้ขั้นตอนการใช้ผลสอบ EJU เพื่อยื่นสมัครเข้าศึกษาต่อมีดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ ...ค้นหาสถานศึกษาที่สนใจ (ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปี)
ขั้นตอนที่ ...ตรวจสอบข้อมูลการสมัครของสถานศึกษาที่สนใจว่าต้องใช้ผลสอบ EJU หรือไม่ 
ขั้นตอนที่ ...ตรวจสอบ - วิชาที่ต้องสอบ / ภาษาที่ใช้สอบ / รอบการสอบที่ยื่นได้ / คะแนนขั้นต่ำของแต่ละวิชา (ถ้ามี)
ขั้นตอนที่ ...ยื่นผลการสอบภายในระยะเวลาที่ทางสถานศึกษากำหนด 

ค้นหาสถานศึกษาที่รับผลคะแนน EJU ในการพิจารณาเข้าศึกษาต่อ 
(ภาษาอังกฤษ) List of Schools Using EJU -สามารถดูรายละเอียดวิชาที่ต้องสอบและภาษาที่กำหนดให้ใช้ในการสอบได้ 
 
สถานศึกษาที่รับผลคะแนน EJU ในการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาโดยที่ไม่ต้องเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น
(ภาษาอังกฤษ) List of Schools Offering Pre-arrival Admission -มีข้อมูลรายละเอียดวิชาที่ต้องเลือกสอบและระเบียบอื่นๆ ได้ 
 

ระบบการจองทุนผ่านการสอบ EJU
 
ผู้สอบ EJU ที่ได้คะแนนสูง มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา “Monbukagakusho Honors Scholarships for Privately Financed International Students” หรือ “ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสช่วยเหลือการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัว” ภายหลังจากที่ได้เข้าเรียนในสถานศึกษาประเทศญี่ปุ่นแล้ว โดยผู้ต้องการรับทุนสามารถสมัครจองทุนได้พร้อมกับการสมัครสอบ EJU Monbukagakusho Honors Scholarships for Privately Financed International Students 
 
• รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการจองทุน
ศึกษาข้อมูล หน้า ทุน JASSO
 
 
ผลสอบ EJU กับการสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น 
 
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นหรือ Monbukagakusho Scholarship เป็นทุนการศึกษาเต็มจำนวนสำหรับนักเรียนต่างชาติที่สนใจไปศึกษาต่อที่ญี่ปุ่น ปัจจุบันการสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่นโดยคัดเลือกผ่านสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยประเภทนักศึกษาปริญญาตรีและนักศึกษาวิจัยได้อนุญาตให้นำผลการสอบ EJU มาใช้ยื่นสมัครเพื่อรับการคัดเลือกสมัครทุน ในกรณีที่ผลการเรียนของผู้สมัครไม่ถึงตามเกณฑ์ที่ทางทุนกำหนด โดยรายละเอียดมีดังต่อไปนี้
 
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นประเภทนักศึกษาปริญญาตรี (Undergraduate student) 
 
เกณฑ์การสมัครในส่วนของผลการเรียน
 
กรณีที่ - GPAX มัธยมปลายตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป   

--- ไม่จำเป็นต้องยื่นผล EJU ประกอบ ---
 
กรณีที่  - GPAX มัธยมปลายตั้งแต่ 3.30 ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 3.50

--- ยื่นผล EJU วิชาภาษาญี่ปุ่น 200 คะแนนขึ้นไป (การฟัง-การอ่าน) ---
 
 
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นประเภทนักศึกษาวิจัย (research student)
 
เกณฑ์การสมัครในส่วนของผลการเรียน
 
กรณีที่   - GPAX ปริญญาตรีตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป

--- ไม่จำเป็นต้องยื่นผล EJU ประกอบ ---
 
กรณีที่  - GPAX ปริญญาตรีตั้งแต่ 2.80 ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 3.25

--- ยื่นผล EJU วิชาภาษาญี่ปุ่น 200 คะแนนขึ้นไป (การฟัง-การอ่าน) ---
 
     
 
     

***ข้อควรระวัง***

*   ผล EJU ที่นำมายื่นประกอบการสมัครสอบทุนรัฐบาลญี่ปุ่นจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี 
** การสอบ EJU หรือ JLPT เพื่อนำผลสอบมาใช้ทดแทนเกรดในการสมัครทุน ฯ ต้องสอบ 1 ปีล่วงหน้าก่อนการสมัครทุน ฯ เนื่องจากผลการสอบ EJU หรือ JLPT ในปีเดียวกันจะประกาศช้ากว่ากำหนดปิดรับสมัครทุน ฯ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

◙ Japan Student Services Organization (JASSO)
     ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ EJU โดยละเอียด
     (ภาษาอังกฤษ) http://www.jasso.go.jp/en/eju/index.html

     ศึกษาเนื้อหารายวิชา(Syllabus) ของวิชาที่จัดสอบ EJU
     (ภาษาอังกฤษ) http://www.jasso.go.jp/en/eju/examinee/syllabus/index.html
     สถานที่จัดสอบ EJU ในประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆ     

     (ภาษาอังกฤษ) https://www.jasso.go.jp/en/eju/examinee/contact/index.html

 การประกาศคะแนนสอบ และ ผลการสอบ EJU      
 (ภาษาอังกฤษ) https://www.jasso.go.jp/en/ryugaku/eju/examinee/procedure/score_report_soufu.html

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  and  นโยบายคุกกี้