มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย (ปริญญาตรี) คือ สถาบันที่เป็นแกนหลักของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ในภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า "ไดกะขุ" (大学)โดยทั่วไปแล้ว จะมีระยะเวลาของหลักสูตร 4 ปี 

ส่วน วิทยาลัยอนุปริญญา หรือ ที่เรียกในภาษาญี่ปุ่นว่า "ทันขิ-ไดกะขุ" (短期大学)เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่สอนในหลักสูตสายสามัญเช่นเดียวมหาวิทยาลัย จะมีระยะเวลาเรียนที่สั้นกว่าคือ 2 ปี และเมื่อจบการศึกษาจะได้รับวุฒิ "อนุปริญญา" 

สถาบันทั้งสองประเภทบางแห่งจะมีระบบให้เข้าฟังบรรยายหรือให้ลงทะเบียนเป็นรายวิชา นอกจากการศึกษาต่อในระยะยาวเพื่อให้ได้วุฒิการศึกษาแล้ว ยังมีระบบการศึกษาต่อระยะสั้นโดยไม่ได้รับวุฒิการศึกษาด้วย

 


สาขาวิชาที่เปิดสอนภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอนคุณสมบัติในการเข้าศึกษาต่อ การสอบเข้าทุนการศึกษา

วุฒิการศึกษาที่จะได้รับเส้นทางหลังจบการศึกษา การเทียบโอนเพื่อศึกษาต่อและการโอนหน่วยกิตเพื่อย้ายสาขาวิชา

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สาขาวิชาที่เปิดสอน

มหาวิทยาลัยญี่ปุ่นมีสาขาวิชาที่หลากหลายมาก โดยสถาบันส่วนใหญ่ยังมีการปรับปรุงหลักสูตรอยู่เป็นระยะและนอกจากสาขาวิชาพื้นฐานทั่วไปแล้วยังมีสาขาที่น่าสนใจมากมาย อาทิ สาขาวิศวกรรมการแพทย์ สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สาขาเทคโนโลยีการกลั่น สาขาอสังหาริมทรัพย์ สาขาการบริหารและจัดการความเสี่ยงและสภาวะวิกฤติ สาขาท้องถิ่น/ภูมิภาคศึกษา หรือสาขาที่เป็นที่สนใจของญี่ปุ่น เช่น สาขามังงะ อนิเมชั่น เป็นต้น

ค้นหามหาวิทยาลัย/วิทยาลัยอนุปริญญาที่เปิดสอนสาขาที่สนใจ

(ภาษาอังกฤษ) http://www.jasso.go.jp/en/study_j/search/daigakukensaku.html

ค้นหามหาวิทยาลัย/วิทยาลัยอนุปริญญาหลักสูตรเฉพาะทางยอดนิยมต่างๆ

(ภาษาอังกฤษ) สาขา ANIMATION / CG / VISUAL DESIGN / GAME

(ภาษาอังกฤษ) สาขา TOURISM

(ภาษาอังกฤษ) สาขา FASHION

 ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน

ภาษาญี่ปุ่น หรือ ภาษาอังกฤษ ขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัยและสาขาวิชา แต่ในกรณีของวิทยาลัยอนุปริญญาจะมีการเรียนการสอนด้วยภาษาญี่ปุ่นเพียงอย่างเดียว

กรณีของมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาญี่ปุ่น

ระดับภาษาญี่ปุ่นที่จำเป็น คือ ประมาณตั้งแต่ระดับ N2 ขึ้นไป (ในการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น) หรือคะแนนวิชา Japanese as Foreign Language ในการสอบ EJU ตั้งแต่ 200 คะแนนขึ้นไป

อย่างไรก็ดี ในแต่ละมหาวิทยาลัยและสาขาวิชาจะกำหนดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่เข้าเรียน 

กรณีของมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

ระดับภาษาอังกฤษที่ใช้ ตัวอย่างเช่น TOEFL iBT ตั้งแต่ 71 คะแนนขึ้นไป, IELTS ตั้งแต่ 5.5 คะแนนขึ้นไป

ทั้งนี้ บางมหาวิทยาลัยอาจกำหนดคะแนนขั้นต่ำที่มากกว่านี้ หรืออาจมีคำแนะนำเช่นสถิติคะแนนภาษาอังกฤษเฉลี่ยของผู้ที่สอบติดเพื่อให้ผุ้สมัครใช้ในการอ้างอิงเช่นกัน

ศึกษาข้อมูลหลักสูตรที่สอนด้วยภาษาอังกฤษ 

(ภาษาอังกฤษ) 

https://www.jasso.go.jp/en/study_j/search/__icsFiles/afieldfile/2019/10/01/degree_english_190927_1.pdf

คุณสมบัติในการเข้าศึกษาต่อ

ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

 1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร 12 ปีจากสถานศึกษาในต่างประเทศ
 2. เป็นผู้มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีและผ่านการสอบวัดระดับความรู้เทียบเท่าหลักสูตรการศึกษา 12 ปีจากต่างประเทศ
 3. เป็นผู้มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีและสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับการรับรองว่าเทียบเท่ากับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในต่างประเทศ
 4. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่กำหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการฯ ญี่ปุ่น โดยรวมระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 11 ปีในต่างประเทศ
 5. เป็นผู้มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีและมีใบรับรอง International Baccalaureate ใบรับรอง Abitur หรือใบรับรอง Baccalaureate หรือมีระดับ GCEA ที่ผ่านการพิจารณารายบุคคลจากโรงเรียน
 6. เป็นผู้มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีและสำเร็จการศึกษาในหลักสูตร 12 ปีของสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองจากองค์กรระหว่างประเทศ <WASC, CIS, ACSI>
 7. เป็นผู้มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีและผ่านการสอบวัดระดับเทียบเท่ากับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 8. เป็นผู้มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาในสถาบันการศึกษา นอกเหนือไปจากที่กล่าวไว้ข้างต้น
 9. เป็นผู้มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคลจากสถานศึกษาว่ามีความรู้เทียบเท่าหรือสูงกว่าผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
※ สำหรับ ข้อ 1-3 กรณที่หลักสูตรระยะเวลาไม่ถึ่ง 12 ปี หรือไม่จบหลักสูตรในต่างประเทศที่กำหนดไว้ จะต้องผ่านหลักสูตรเตรียมเข้าศึกษาต่อหรือผ่านการฝึกอบรมในศูนย์ฝึกอบรมเพิ่มก่อน

การสอบเข้า

มหาวิทยาลัย/วิทยาลัยส่วนใหญ่จะมีการจัดสอบสำหรับนักศึกษาต่างชาติด้วยเช่นกัน โดยจะคัดเลือกจากหลายเงื่อนไขประกอบกัน อาทิ

 • พิจารณาจากเอกสาร
 • ทดสอบความสามารถทางวิชาการ
 • สอบสัมภาษณ์
 • สอบเขียนบทความสั้นๆ หรือเรียงความ
 • ทดสอบความสามารถหรือความถนัดด้านอื่นๆ
 • การสอบเพื่อศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น (EJU)
 • การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (JLPT)
 • การสอบของศูนย์การสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย (National Center Test for University Admissions)

 

ทุนการศึกษา 

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประเภท Undergraduate Student
   ผู้ที่รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนและได้ทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือนจากทางกระทรวงศึกษาฯ ญี่ปุ่น
   ศึกษาข้อมูล หน้า ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น

ทุน JASSO
   ทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัว
   ศึกษาข้อมูล หน้า ทุน JASSO

ทุนการศึกษาในแต่ละมหาวิทยาลัย
   ศึกษาข้อมูล รายนามสถาบันที่มีทุนการศึกษา

ข้อมูลทุนการศึกษาอื่นๆ ไปที่หน้า ทุนการศึกษา

วุฒิการศึกษาที่จะได้รับ

วุฒิที่ได้รับหลังจบจากวิทยาลัย คือ "อนุปริญญา" ส่วนวุฒิการศึกษาที่จะได้รับหลังจบจากมหาวิทยาลัย คือ วุฒิ "ปริญญาตรี" โดยระยะเวลาที่ใช้ในการเรียนโดยทั่วไปคือ 4 ปี แต่ก็อาจมีบางหลักสูตรที่ใช้เวลาเรียนมากกว่านั้นเพื่อให้ได้รับวุฒิปริญญาตรี


เส้นทางหลังจบการศึกษา

ระดับปริญญาตรี

นักศึกษาต่างชาติสามารถเลือกที่จะศึกษาต่อในระดับนักศึกษาวิจัยและปริญญาโท/เอก หรือออกสู่โลกของการทำงานได้หลังจากจบการศึกษา ทั้งนี้ หากต้องการหางานทำในประเทศญี่ปุ่นนักศึกษาควรมีความสามารถทางด้านภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ระดับ N2 ขึ้นไป

ระดับอนุปริญญา

สามารถเลือกที่จะหางานทำ หรือศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 และ 4 โดยการเทียบโอนวุฒิเข้าศึกษาต่อในสถาบันที่สนใจได้

 

การเทียบโอนเพื่อศึกษาต่อและการโอนหน่วยกิตเพื่อย้ายสาขาวิชา

ข้อควรระวังในการโอนหน่วยกิต

• ไม่ได้เปิดให้เทียบโอนเข้าศึกษาต่อได้ทุกปี

• ไม่ได้เปิดเทียบโอนเข้าศึกษาต่อในทุกคณะและทุกสาขาวิชา

• หน่วยกิตหรือจำนวนปีที่เรียนมาก่อนหน้านี้อาจไม่ได้ถูกนำไปพิจารณาทั้งหมด

นอกจากนี้ การเทียบโอนเข้าศึกษาต่อมักมีข้อมูลน้อยกว่าเมื่อเทียบกับการสอบเข้าเรียนปกติ จึงควรสอบถามข้อมูลกับสถาบันการศึกษาแต่เนิ่นๆ

ผู้มีสิทธิ์เทียบโอนเข้าศึกษาต่อหรือโอนหน่วยกิตเพื่อย้ายสาขาวิชา ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

• จบการศึกษาจากวิทยาลัยอนุปริญญา

• จบการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิค

• มีประกาศนียบัตรวิชาชีพ (จบจากวิทยาลัยอาชีวศึกษา)

• จบการศึกษาจากหลักสูตรวิชาชีพชั้นสูงจากวิทยาลัยเทคนิค

• จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นปีที่ 1 ในมหาวิทยาลัย (ปริญญาตรี) และมีหน่วยกิตครบตามที่ทางสถาบันกำหนด

• จบการศึกษาจากหลักสูตร 4 ปีในมหาวิทยาลัย

 

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ค้นหามหาวิทยาลัยและวิทยาลัยอนุปริญญา

ค้นหามหาวิทยาลัยและวิทยาลัย
   (ภาษาอังกฤษ) https://www.jasso.go.jp/en/study_j/search/__icsFiles/afieldfile/2019/06/26/school_search_20190626_1.xlsx

◙ ค้นหามหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรภาษาอังกฤษ
   (ภาษาอังกฤษ) https://www.jasso.go.jp/en/study_j/search/__icsFiles/afieldfile/2019/10/01/degree_english_190927_1.pdf

◙ ค้นหามหาวิทยาลัยที่มีระบบเทียบโอนหน่วยกิต
   (ภาษาอังกฤษ) https://www.jasso.go.jp/en/study_j/search/__icsFiles/afieldfile/2019/06/28/transfer_system_e20190628.pdf

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  and  นโยบายคุกกี้