ทุนการศึกษาของ JASSO

ทุนการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการฯ ประเทศญี่ปุ่นที่ JASSO ดูแล (JASSO Scholarship programs) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัว และ ทุนสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น
 
  
 
 
ทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัว 

 
 
 
 ข้อมูลทั่วไป

ทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นด้วยทุนส่วนตัวในสถานศึกษาได้แก่ มหาวิทยาลัย (ปริญญาตรี), บัณฑิตวิทยาลัย (ปริญญาโท-เอก), วิทยาลัยอนุปริญญา, วิทยาลัยเทคนิค, วิทยาลัยอาชีวศึกษา, หลักสูตรเตรียมเข้าศึกษาต่อที่กระทรวงศึกษาฯ ประเทศญี่ปุ่นรับรอง และสถาบันสอนภาษา

ทุนการศึกษาประเภทนี้ไม่มีข้อจำกัดเรื่องอายุและสัญชาติ สถานศึกษาที่สังกัดและสาขาวิชา
สามารถรับทุนซ้อนได้ในกรณีที่อีกทุนหนึ่งไม่มีข้อห้ามเรื่องการรับทุนซ้อน และต้องไม่ใช่ผู้ที่กำลังรับทุนช่วยเหลือจาก JASSO อยู่แล้ว


   จำนวนเงินทุนต่อเดือน : 
   48,000 เยน / นักศึกษาในสถาบันสอนภาษา 30,000 เยน
   ระยะเวลาการรับทุน :     
   6 เดือน – 1 ปี ขึ้นอยู่กับภาคการศึกษาที่เริ่มต้นเข้าเรียนและรับทุน
    คุณสมบัติด้านระดับภาษาของผู้รับทุน (ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2019 เป็นต้นไป) :
   ผู้มีสิทธิ์รับทุน Monbukagakusho Honors Scholarship for Privately-Financed International Students ต้องมีผลสอบรับรองความสามารถทาง ภาษาญี่ปุ่น หรือ ภาษาอังกฤษ ดังต่อไปนี้
<ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น>
มีคุณสมบัติตรงตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
เป็นผู้สอบผ่านการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ในระดับ N2 ขึ้นไป
เป็นผู้สอบได้คะแนนวิชาภาษาญี่ปุ่น (การอ่าน การฟัง การฟังและอ่านจับใจความ) 200 คะแนนขึ้นไปในการสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (EJU)
ผู้ที่มีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นในการสอบวัดระดับทางภาษาญี่ปุ่นอื่นๆ ที่ทางองค์การฯ:
►ผู้ที่สอบได้ 400 คะแนนขึ้นไปในการสอบวัดระดับทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ (BJT)
►ผู้ที่สามารถตรวจสอบจากเอกสารได้ว่าได้รับการศึกษามากกว่า 3 ปีในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่หนึ่ง
►ผู้ที่สามารถตรวจสอบจากเอกสารได้ว่าได้รับวุฒิการศึกษาจากหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่หนึ่ง
►ผู้ที่สามารถตัดสินจากเอกสารได้ว่ามีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นเทียบเท่าหรือสูงกว่าระดับ N2 ในการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นโดยพิจารณาจากผลการสอบทางภาษาญี่ปุ่นอื่นๆ (กรณีที่สามารถตรวจสอบจากตารางเปรียบเทียบคะแนนของหน่วยงานที่จัดสอบได้ว่าเทียบเท่า JLPT ระดับ N2 ขึ้นไป)
►ผู้ที่สามารถตัดสินได้ว่ามีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นเทียบเท่า JLPT ระดับN2 ขึ้นไป (※หมายเหตุ)
<ความสามารถทางภาษาอังกฤษ>
มีคุณสมบัติตรงตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
ผู้ที่ได้รับการรับรองว่ามีความสามารถทางภาษาระดับ B2 ขึ้นไปในระบบ CEFR (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment):
►TOEFL iBT 72 คะแนนขึ้นไป, IELTS 5.5 คะแนนขึ้นไป, TOEIC L&R 785 คะแนนขึ้นไป ฯลฯ
ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษว่าอยู่ในระดับ CEFR B2 ขึ้นไปหรือไม่จาก
ตารางเปรียบเทียบคะแนนการสอบประเภทต่างๆ กับ CEFR ตามเอกสาร 各資格・検定試験と CEFR との対照表 โดยกระทรวงศึกษาฯญี่ปุ่น
►ผู้ที่สามารถตรวจสอบได้ว่ามีความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเท่าระดับ CEFR B2 ขึ้นไปจากหลักฐานหรือตารางเปรียบซึ่งเผยแพร่โดยหน่วยงานอื่น ในกรณีที่การสอบดังกล่าวที่ไม่ได้อ้างถึงในเอกสารของทางกระทรวงฯ
►ผู้ที่สามารถตรวจสอบจากเอกสารได้ว่าได้รับการศึกษามากกว่า 3 ปีในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่หนึ่ง
►ผู้ที่สามารถตรวจสอบจากเอกสารได้ว่าได้รับวุฒิการศึกษาจากหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่หนึ่ง
►ผู้ที่สามารถตัดสินได้ว่ามีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นเทียบเท่า CEFR ระดับ B2 ขึ้นไป (※หมายเหตุ)
หมายเหตุ:เอกสารที่ทางโรงเรียนจัดเก็บไว้และมีการบันทึกว่าได้พิจารณาระดับภาษาไว้อย่างไร (อาจมีการร้องขอโดยองค์การฯ)
    หมายเหตุ:
   i.   การสมัครจำเป็นต้องใช้จดหมายแนะนำจากสถานศึกษาที่สังกัด
   ii.  ผู้รับทุนต้องมีสถานะวีซ่า “College Student”
   iii. ผู้รับทุนต้องไม่ใช่นักศึกษาทุนรัฐบาลญี่ปุ่นหรือทุนรัฐบาลประเทศอื่นๆ
   iv. ผู้รับทุนต้องให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเส้นทางหลังเรียนจบของตน
   v.  ผู้รับทุนต้องรักษาผลการเรียนให้ได้ตามกำหนด
   vi. ผู้รับทุนต้องไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากทางบ้านจำนวนเกินกว่าเดือนละ 90,000 เยน
   vii.ผู้สนับสนุนการเงิน (อยู่อาศัยภายในประเทศญี่ปุ่น) แก่ผู้รับทุนต้องมีเงินรายได้ไม่เกิน 5,000,000 เยนต่อปี
 

 การสมัครทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัว
 
  การสมัครในประเทศญี่ปุ่น  

การสมัครทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวจะดำเนินการผ่านสถานศึกษาในประเทศญี่ปุ่น ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติสามารถยื่นสมัครได้ตามระเบียบของสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาเสนอชื่อไปยัง JASSO ประเทศญี่ปุ่น รายละเอียดต่างๆ สามารถสอบถามได้จากสถานศึกษาในประเทศญี่ปุ่นที่ตนสังกัด

   การรับสมัคร
: 
   เริ่มประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนพฤษภาคมขึ้นอยู่กับแต่ละสถานศึกษา 
   การประกาศผล : 
   JASSO ประเทศญี่ปุ่นจะแจ้งผลไปยังสถานศึกษาในประเทศญี่ปุ่นหลังจากพิจารณาผู้รับทุนเสร็จสิ้น
 
แผนผังแสดงขั้นตอนการสมัครทุนช่วยเหลือฯ ในประเทศญี่ปุ่นจนถึงการแจ้งผล
 
 
 
 
  การสมัครในประเทศไทย  

การสมัครทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวก่อนเข้าประเทศญี่ปุ่นสามารถทำได้โดยระบบการจองผ่านการสอบ EJU

    คุณสมบัติผู้สมัคร :
    นักเรียนที่สามารถสมัครทุนการศึกษาประเภทนี้ได้ผ่านการสอบ EJU ต้องเป็นผู้ที่จะไปศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นในระดับดังต่อไปนี้ 
1. มหาวิทยาลัยเฉพาะในระดับปริญญาตรี
2. วิทยาลัยอนุปริญญา
3. วิทยาลัยเทคนิค (ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป)
4. วิทยาลัยอาชีวศึกษา  
    โดยนักเรียนที่ได้ผลคะแนนการสอบ EJU ในระดับดีจะสามารถดำเนินการเพื่อรับทุนนี้ได้หลังจากเข้าเรียนศึกษาในสถานศึกษาแล้ว

    ขั้นตอนการสมัคร :
 
1) ผู้สมัครต้องเลือกสอบ EJU ตามรายวิชารูปแบบใดก็ได้ดังต่อไปนี้
     
 
2) วงกลมในตำแหน่งเพื่อระบุว่าต้องการสมัครจองทุนการศึกษาจาก JASSO
  
    การคัดเลือก :
การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์จองทุนมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 เป็นผู้สอบการสอบ EJU กลุ่มวิชาแบบใดแบบหนึ่งในแปดรูปแบบ (a. – h.) ในต่างประเทศ และมีคะแนนติดอันดับต้นๆ ของการสอบแต่ละกลุ่มวิชาในแต่ละประเทศ/ภูมิภาคที่จัดสอบ EJU ผู้ที่มีคะแนนดีเลิศ (Excellent) สามารถขอต่อระยะเวลาการรับทุนจนจบหลักสูตรการศึกษาได้หากทางทุนมีงบประมาณเพียงพอ
 เป็นผู้สอบการสอบ EJU ทั้งในและนอกประเทศญี่ปุ่นที่มีคะแนนติดอันดับต้นๆ ของการสอบแต่ละกลุ่มวิชา นอกเหนือจากบุคคลในข้อ ①
 
    การประกาศผล :
   จะมีการแจ้งผลพร้อมแนบเอกสาร Reservation Notice ไปยังผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา
 
    การขอรับทุน :
   ผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนต้องส่งเอกสาร Reservation Notice และใบสมัครทุน (scholarship application) ไปยังมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยในญี่ปุ่นที่ต้องการเข้าศึกษา เพื่อให้มหาวิทยาลัยส่งเอกสารต่อไปยัง JASSO ประเทศญี่ปุ่น
 
  ระยะเวลาของทุน:
 ระยะเวลาของทุนที่ได้จะขึ้นอยุ่กับช่วงเวลาเริ่มต้นปีการศึกษาของสถาบันการศึกษาที่ผู้จองทุนจะเข้าศึกษาต่อในญี่ปุ่น
   ผู้ที่เข้าเรียนในหลักสูตรที่เริ่มปีการศึกษาแรกในเดือนตุลาคม จะได้รับทุนเป็นระยะเวลา 6 เดือนต่อเนื่องจนถึงเดือนมีนาคมปีถัดไป
   ผู้ที่เข้าเรียนในหลักสูตรที่เริ่มปีการศึกษาแรกในเดือนพฤศจิกายน และเมษายน จะได้รับทุนเป็นระยะเวลา 12 เดือน คือตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงเดือนมีนาคมปีถัดไป
 
    การขอรับทุนต่อ :
   ผู้ที่ได้คะแนนการสอบ EJU ดีเลิศ (excellent) สามารถขอต่อระยะเวลาการรับทุนจนจบการศึกษาตามหลักสูตรได้โดยต้องมีผลการเรียนเกิน 2.30 ในปีแรก และเกิน 2.40 ในปี 2 และปี 3 (รวมทั้งปี 4 และปี 5 ในกรณีหลักสูตร 6 ปี) และต้องไม่ผิดข้อบังคับต่างๆ ที่ JASSO กำหนดไว้

     หมายเหตุ :
   - การสอบ EJU สามารถเลือกสอบได้ทั้งภาคภาษาญี่ปุ่นและอังกฤษ
   - นักศึกษาปริญญาโท-เอก นักศึกษาวิจัย นักศึกษาเข้าฟังการบรรยาย นักศึกษาที่ไม่ต้องการวุฒิการศึกษา ไม่สามารถสมัครจองทุน JASSO โดยการสอบ EJU ได้

   - การพิจารณาคะแนนจะดูจากวิชาที่ผู้สมัครเลือกสอบในขั้นตอนการสมัครโดยไม่คำนึงว่าผู้สมัครจะได้สอบหรือไม่
 
      !  ข้อควรระวัง :
   - ผู้ที่ได้รับทุนต้องสอบเข้าสถาบันการศึกษาญี่ปุ่นให้ได้และแจ้งขอรับทุนภายใน 1 ปีการศึกษาหลังประกาศผลทุน
   - ผู้ขอรับทุนจะต้องมีคุณสมบัติไม่ผิดข้อห้ามที่กำหนด
   - ผู้ขอรับทุนที่ย้ายสังกัดสถานศึกษา หากการดำเนินการขอรับทุนเสร็จสิ้นลงแล้ว จะไม่สามารถรับทุนได้
 
ทุนสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น 
 
 ข้อมูลทั่วไป
 
ทุนการศึกษาสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติที่ไปศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นในโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น (ตั้งแต่ 8 วันจนถึง 1 ปี) ระหว่างสถาบันในประเทศที่ตนสังกัดและสถานศึกษาในประเทศญี่ปุ่น 
 
จำนวนเงินทุนต่อเดือน :
80,000 เยนต่อเดือน
ระยะเวลาการรับทุน :
8 วันถึงไม่เกิน 1 ปี ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของโครงการ

 การสมัครทุนสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น

คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. เป็นนักศึกษาภาคปกติในสถานศึกษาที่มีการทำข้อตกลงแลกเปลี่ยนกับสถานศึกษาในประเทศญี่ปุ่น
2. มีผลการเรียนดี
3. มีสถานะทางเศรษฐกิจฝืดเคืองไม่สามารถใช้ทุนตนเองศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นได้
4. นักศึกษาจะต้องเดินทางกลับประเทศตนเพื่อศึกษาจนจบได้วุฒิการศึกษาหลังจบหลักสูตรแลกเปลี่ยนที่ญี่ปุ่น
5. เมื่ออยู่ในประเทศญี่ปุ่น ต้องมีสถานะการพำนัก “College Student” (การแลกเปลี่ยนที่มีระยะเวลาสั้นกว่า 90 วัน ให้สถานศึกษาในประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้กำหนดสถานะการพำนัก)
 
การขอรับทุน :
สถานศึกษาในประเทศญี่ปุ่นจะเป็นผู้ยื่นสมัครขอรับทุนไปยัง JASSO ประเทศญี่ปุ่น ผู้สมัครหรือสถาบันในประเทศที่ตนสังกัดไม่สามารถดำเนินการขอรับทุนเองได้

เมื่อรับเรื่องแล้ว JASSO ประเทศญี่ปุ่นจะเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกโครงการและกำหนดจำนวนนักศึกษาที่จะได้รับทุน จากนั้นจะแจ้งผลไปยังสถานศึกษาในประเทศญี่ปุ่น
 
นักศึกษาผู้ที่ต้องการรับทุนประเภทนี้ควรติดตามข้อมูลโครงการแลกเปลี่ยนกับสถานศึกษาในประเทศญี่ปุ่นจากสถาบันการศึกษาที่ตนเองสังกัดอย่างสม่ำเสมอเพื่อตรวจสอบเงื่อนไขและระยะเวลาการรับสมัคร
 
การคัดเลือกและระยะเวลาการสมัคร :
ขึ้นอยู่กับการกำหนดของแต่ละมหาวิทยาลัย ผู้สมัครสามารถสอบถามข้อมูลและวิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนได้จากมหาวิทยาลัยที่ตนสังกัดและมหาวิทยาลัยปลายทางในประเทศญี่ปุ่น

 
แผนผังแสดงขั้นตอนการสมัครทุนฯ โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นจนถึงการแจ้งผล


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้