ทุนการศึกษาของ JASSO

 
   
 
 
 
 
 
ทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัว 

 
 
 
 ข้อมูลทั่วไป

 [คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ขอรับทุน]
1. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน
  ผู้ขอรับทุนเป็นนักศึกษาหรือนักศึกษาวิจัย (Research Student)  ในระดับบัณฑิตศึกษาและเรียนแบบเต็มเวลา
  ผู้ขอรับทุนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย, วิทยาลัยอนุปริญญา, วิทยาลัยเทคนิค (ชั้นปี 3 ขึ้นไป) หรือ
    วิทยาลัยอาชีวศึกษา
  ผู้ขอรับทุนกำลังศึกษาในหลักสูตรเตรียมเข้าศึกษามหาวิทยาลัย (University Preparatory Couses) แบบเต็มเวลา
  ผู้ขอรับทุนเป็นผู้ศึกษาในโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น 
 
2. เงื่อนไขของผู้ขอรับทุน
 ผู้ขอรับทุนต้องมีเกรดเฉลี่ยมากกว่า 2.30 ในปีการศึกษาก่อนขอรับทุน
 ผู้ขอรับทุนต้องมีความสามารถทาภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษตรงกับเงื่อนไขดังต่อไปนี้
[ภาษาญี่ปุ่น]
■ เป็นผู้สอบผ่านการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ในระดับ N2 ขึ้นไป
■ เป็นผู้สอบได้คะแนนวิชาภาษาญี่ปุ่น EJU (การอ่าน การฟัง การฟังและอ่านจับใจความ) 200 คะแนนขึ้นไป
■ ผู้ที่มีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นในการสอบวัดระดับทางภาษาญี่ปุ่นอื่นๆ หรือเทียบเท่า
[ภาษาอังกฤษ] 
■ เป็นผู้ที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเท่าระดับ B2 หรือสูงกว่าในระบบ CEFR การสมัครทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัว
 
  การสมัครในประเทศญี่ปุ่น  

การสมัครทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวจะดำเนินการผ่านสถานศึกษาในประเทศญี่ปุ่น ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติสามารถยื่นสมัครได้ตามระเบียบของสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาเสนอชื่อไปยัง JASSO ประเทศญี่ปุ่น รายละเอียดต่างๆ สามารถสอบถามได้จากสถานศึกษาในประเทศญี่ปุ่นที่ตนสังกัด

   การรับสมัคร
: 
   เริ่มประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนพฤษภาคมขึ้นอยู่กับแต่ละสถานศึกษา 
   การประกาศผล : 
   JASSO ประเทศญี่ปุ่นจะแจ้งผลไปยังสถานศึกษาในประเทศญี่ปุ่นหลังจากพิจารณาผู้รับทุนเสร็จสิ้น
 
 
แผนผังแสดงขั้นตอนการสมัครทุนช่วยเหลือฯ ในประเทศญี่ปุ่นจนถึงการแจ้งผล
 
 
  
  การสมัครในประเทศไทย  

การสมัครทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวก่อนเข้าประเทศญี่ปุ่นสามารถทำได้โดยระบบการจองผ่านการสอบ EJU

    คุณสมบัติผู้สมัคร :
    นักเรียนที่สามารถสมัครทุนการศึกษาประเภทนี้ได้ผ่านการสอบ EJU ต้องเป็นผู้ที่จะไปศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นในระดับดังต่อไปนี้ 
1. มหาวิทยาลัยเฉพาะในระดับปริญญาตรี
2. วิทยาลัยอนุปริญญา
3. วิทยาลัยเทคนิค (ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป)
4. วิทยาลัยอาชีวศึกษา  
    โดยนักเรียนที่ได้ผลคะแนนการสอบ EJU ในระดับดีจะสามารถดำเนินการเพื่อรับทุนนี้ได้หลังจากเข้าเรียนศึกษาในสถานศึกษาแล้ว

    ขั้นตอนการสมัคร :
 
1) ผู้สมัครต้องเลือกสอบ EJU ตามรายวิชารูปแบบใดก็ได้ดังต่อไปนี้
     
 
2) วงกลมในตำแหน่งเพื่อระบุว่าต้องการสมัครจองทุนการศึกษาจาก JASSO
  
    การคัดเลือก :
การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์จองทุนมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 เป็นผู้สอบการสอบ EJU กลุ่มวิชาแบบใดแบบหนึ่งในแปดรูปแบบ (a. – h.) ในต่างประเทศ และมีคะแนนติดอันดับต้นๆ ของการสอบแต่ละกลุ่มวิชาในแต่ละประเทศ/ภูมิภาคที่จัดสอบ EJU ผู้ที่มีคะแนนดีเลิศ (Excellent) สามารถขอต่อระยะเวลาการรับทุนจนจบหลักสูตรการศึกษาได้หากทางทุนมีงบประมาณเพียงพอ
 เป็นผู้สอบการสอบ EJU ทั้งในและนอกประเทศญี่ปุ่นที่มีคะแนนติดอันดับต้นๆ ของการสอบแต่ละกลุ่มวิชา นอกเหนือจากบุคคลในข้อ ①
 
    การประกาศผล :
   จะมีการแจ้งผลพร้อมแนบเอกสาร Reservation Notice ไปยังผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา
 
    การขอรับทุน :
   ผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนต้องส่งเอกสาร Reservation Notice และใบสมัครทุน (scholarship application) ไปยังมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยในญี่ปุ่นที่ต้องการเข้าศึกษา เพื่อให้มหาวิทยาลัยส่งเอกสารต่อไปยัง JASSO ประเทศญี่ปุ่น
 
  ระยะเวลาของทุน:
 ระยะเวลาของทุนที่ได้จะขึ้นอยุ่กับช่วงเวลาเริ่มต้นปีการศึกษาของสถาบันการศึกษาที่ผู้จองทุนจะเข้าศึกษาต่อในญี่ปุ่น
   ผู้ที่เข้าเรียนในหลักสูตรที่เริ่มปีการศึกษาแรกในเดือนตุลาคม จะได้รับทุนเป็นระยะเวลา 6 เดือนต่อเนื่องจนถึงเดือนมีนาคมปีถัดไป
   ผู้ที่เข้าเรียนในหลักสูตรที่เริ่มปีการศึกษาแรกในเดือนพฤศจิกายน และเมษายน จะได้รับทุนเป็นระยะเวลา 12 เดือน คือตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงเดือนมีนาคมปีถัดไป
 
    การขอรับทุนต่อ :
   ผู้ที่ได้คะแนนการสอบ EJU ดีเลิศ (excellent) สามารถขอต่อระยะเวลาการรับทุนจนจบการศึกษาตามหลักสูตรได้โดยต้องมีผลการเรียนเกิน 2.30 ในปีแรก และเกิน 2.40 ในปี 2 และปี 3 (รวมทั้งปี 4 และปี 5 ในกรณีหลักสูตร 6 ปี) และต้องไม่ผิดข้อบังคับต่างๆ ที่ JASSO กำหนดไว้

     หมายเหตุ :
   - การสอบ EJU สามารถเลือกสอบได้ทั้งภาคภาษาญี่ปุ่นและอังกฤษ
   - นักศึกษาปริญญาโท-เอก นักศึกษาวิจัย นักศึกษาเข้าฟังการบรรยาย นักศึกษาที่ไม่ต้องการวุฒิการศึกษา ไม่สามารถสมัครจองทุน JASSO โดยการสอบ EJU ได้

   - การพิจารณาคะแนนจะดูจากวิชาที่ผู้สมัครเลือกสอบในขั้นตอนการสมัครโดยไม่คำนึงว่าผู้สมัครจะได้สอบหรือไม่
 
      !  ข้อควรระวัง :
   - ผู้ที่ได้รับทุนต้องสอบเข้าสถาบันการศึกษาญี่ปุ่นให้ได้และแจ้งขอรับทุนภายใน 1 ปีการศึกษาหลังประกาศผลทุน
   - ผู้ขอรับทุนจะต้องมีคุณสมบัติไม่ผิดข้อห้ามที่กำหนด
   - ผู้ขอรับทุนที่ย้ายสังกัดสถานศึกษา หากการดำเนินการขอรับทุนเสร็จสิ้นลงแล้ว จะไม่สามารถรับทุนได้
 
ทุนสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น 
 
 ข้อมูลทั่วไป
 
ทุนการศึกษาสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติที่ไปศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นในโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น (ตั้งแต่ 8 วันจนถึง 1 ปี) ระหว่างสถาบันในประเทศที่ตนสังกัดและสถานศึกษาในประเทศญี่ปุ่น 
 
จำนวนเงินทุนต่อเดือน :
80,000 เยนต่อเดือน
ระยะเวลาการรับทุน :
8 วันถึงไม่เกิน 1 ปี ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของโครงการ

 การสมัครทุนสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น

คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. เป็นนักศึกษาภาคปกติในสถานศึกษาที่มีการทำข้อตกลงแลกเปลี่ยนกับสถานศึกษาในประเทศญี่ปุ่น
2. มีผลการเรียนดี
3. มีสถานะทางเศรษฐกิจฝืดเคืองไม่สามารถใช้ทุนตนเองศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นได้
4. นักศึกษาจะต้องเดินทางกลับประเทศตนเพื่อศึกษาจนจบได้วุฒิการศึกษาหลังจบหลักสูตรแลกเปลี่ยนที่ญี่ปุ่น
5. เมื่ออยู่ในประเทศญี่ปุ่น ต้องมีสถานะการพำนัก “College Student” (การแลกเปลี่ยนที่มีระยะเวลาสั้นกว่า 90 วัน ให้สถานศึกษาในประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้กำหนดสถานะการพำนัก)
 
การขอรับทุน :
สถานศึกษาในประเทศญี่ปุ่นจะเป็นผู้ยื่นสมัครขอรับทุนไปยัง JASSO ประเทศญี่ปุ่น ผู้สมัครหรือสถาบันในประเทศที่ตนสังกัดไม่สามารถดำเนินการขอรับทุนเองได้

เมื่อรับเรื่องแล้ว JASSO ประเทศญี่ปุ่นจะเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกโครงการและกำหนดจำนวนนักศึกษาที่จะได้รับทุน จากนั้นจะแจ้งผลไปยังสถานศึกษาในประเทศญี่ปุ่น
 
นักศึกษาผู้ที่ต้องการรับทุนประเภทนี้ควรติดตามข้อมูลโครงการแลกเปลี่ยนกับสถานศึกษาในประเทศญี่ปุ่นจากสถาบันการศึกษาที่ตนเองสังกัดอย่างสม่ำเสมอเพื่อตรวจสอบเงื่อนไขและระยะเวลาการรับสมัคร
 
การคัดเลือกและระยะเวลาการสมัคร :
ขึ้นอยู่กับการกำหนดของแต่ละมหาวิทยาลัย ผู้สมัครสามารถสอบถามข้อมูลและวิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนได้จากมหาวิทยาลัยที่ตนสังกัดและมหาวิทยาลัยปลายทางในประเทศญี่ปุ่น

 
แผนผังแสดงขั้นตอนการสมัครทุนฯ โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นจนถึงการแจ้งผล


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  and  นโยบายคุกกี้