EJU

Examination for Japanese University Admission for International Students
 การสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น หรือ "EJU" (อี-เจ-ยู)

การสอบ EJU เป็นการสอบสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและอุดมศึกษาอื่นๆ (เช่นวิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิค) ในประเทศญี่ปุ่น เพื่อวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่นและความรู้พื้นฐานทางวิชาการ
เป็นการสอบที่จัดขึ้นเพื่อทดแทนการสอบเข้าสถาบันการศึกษาในประเทศญี่ปุ่นรูปแบบเก่าที่กำหนดให้มี “การสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น (JLPT)” ควบคู่กับ “การสอบมาตรฐานสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติทุนส่วนตัว (私費外国人留学生統一試験)” (เลิกจัดสอบไปเมื่อปี 2001)
การสอบ EJU จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2002 ทั้งในและนอกประเทศญี่ปุ่น โดยจัดสอบปีละ 2 ครั้ง

ประโยชน์ของการสอบ EJU
 1. ใช้ยื่นสมัครรับพิจารณาเพื่อเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาของญี่ปุ่น (มหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรี และวิทยาลัยประเภทต่างๆ )
 2. สมัครจองทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัว
 3. เฉพาะในประเทศไทย สามารถนำผลสอบใช้ยื่นประกอบการสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho:MEXT) ประเภทนักศึกษาปริญญาตรี (Undergraduate student) และนักศึกษาวิจัย (research student) ในกรณีที่ผู้สมัครมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ทางทุนกำหนด
การสมัครสอบ (ในไทย / ในญี่ปุ่น)  อายุผลสอบ
 

วิชาที่จัดสอบและโครงสร้าง
 
วิชาของการสอบ EJU มีดังต่อไปนี้คือ
1. วิชาภาษาญี่ปุ่น / Japanese as a Foreign Language
2. วิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา) / Science (Physics, Chemistry, and Biology)
3. วิชาความรู้ทั่วไป / Japan and the World
4. วิชาคณิตศาสตร์ / Mathematics

ผู้สอบ EJU จะต้องเลือกรายวิชาในการสอบจากตารางด้านล่างโดยอ้างอิงตามระเบียบการรับสมัครของสถานศึกษาและคณะที่ตนต้องการเข้าเรียน โดยผู้สอบไม่สามารถเลือกสอบวิชา “วิทยาศาสตร์” และ “ความรู้ทั่วไป” พร้อมกันได้
 
 
 
ผลคะแนนสอบจะเป็นคะแนนที่ผ่านการคำนวณโดยวัดจากมาตรฐานที่กำหนดขึ้น โดยไม่แสดงคะแนนดิบ แต่วิชาการเขียนจะมีเกณฑ์การให้คะแนนเฉพาะ
 • โครงสร้างและการคำนวณคะแนนวิชาภาษาญี่ปุ่น
  ก. ข้อสอบแบ่งโครงสร้างออกเป็น 3 ส่วน คือ การเขียน, การอ่าน, การฟัง และ การฟัง-อ่าน
  ข. เวลาและลำดับในการทำสอบ
      - การเขียน 30 นาที → การอ่าน 40 นาที → การฟัง-อ่านและการอ่านรวมกัน 55 นาที
  ค. คะแนนเต็ม ประกอบด้วย
      - การอ่านคะแนนเต็ม 200 คะแนน
      - การฟัง-อ่านและการอ่าน คะแนนเต็ม 200 คะแนน
      - การเขียน คะแนนเต็ม 50 คะแนน

 • โครงสร้างวิชาวิทยาศาสตร์
  ผู้สอบจะต้องเลือกสอบสองจากสามรายวิชา (ฟิสิกส์ เคมี หรือ ชีววิทยา) ให้สอดคล้องกับภาควิชาและมหาวิทยาลัยที่ตนต้องการศึกษา โดยสามารถเลือกวิชาได้ในวันที่สอบ

 • โครงสร้างวิชาคณิตศาสตร์
  ผู้สอบจะต้องเลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์คอร์ส 1 หรือ คอร์ส 2 ให้สอดคล้องกับคณะที่ตนต้องการเข้าศึกษา โดยเลือกสอบคอร์ส 1 สำหรับภาควิชาสายศิลปะหรือวิทยาศาสตร์ที่ไม่ต้องการการคำนวณมากนัก และเลือกสอบคอร์ส 2 สำหรับภาควิชาที่ต้องการการคำนวณขั้นสูง โดยสามารถเลือกคอร์สได้ในวันสอบ
ศึกษาเนื้อหารายวิชา(Syllabus) ของวิชาที่จัดสอบ EJU
ดาวน์โหลดตัวอย่างข้อสอบ ค.ศ. 2010 -2014
(ภาษาอังกฤษ) http://www.jasso.go.jp/en/eju/examinee/pastpaper_sample.html

สำหรับผู้ที่ต้องการดูตัวอย่างข้อสอบย้อนหลังในปีอื่นๆ สามารถติดต่อขอดูได้ที่ สำนักงาน JASSO กรุงเทพฯ และสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ฯ ในวันและเวลาทำการ
                   
 

ภาษาที่ใช้ในการสอบ

สามารถเลือกสอบเป็นภาษาอังกฤษหรือญี่ปุ่นก็ได้ทุกวิชายกเว้นวิชา “ภาษาญี่ปุ่น”

วิชาวิทยาศาสตร์ ความรู้ทั่วไป คณิตศาสตร์ สามารถเลือกภาษาของโจทย์ที่สอบได้ว่าเป็นภาษาอังกฤษหรือญี่ปุ่นขึ้นอยู่ข้อกำหนดในแต่ละมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย
 
รายละเอียดการจัดสอบ
 
◙ ช่วงเวลาที่จัดสอบ
EJU จัดสอบปีละ 2 ครั้ง คือใน เดือนมิถุนายน และ เดือนพฤศจิกายน ของทุกปี
 
 สถานที่จัดสอบ
 • 16 จังหวัดทั่วประเทศญี่ปุ่น
 • ในต่างประเทศ 18 เมืองใน 14 ประเทศ

สำหรับในประเทศไทยจะจัดสอบ ณ สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ สำนักงานใหญ่พหลโยธิน และ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การสมัครสอบ
 
 การสมัครในประเทศไทย
 
     1. ช่องทางการสมัคร

         ○ สมัครได้ด้วยตนเอง

            ยื่นสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครและค่าสมัคร ได้ที่สถานที่รับสมัครตามข้อ 4.

         ○ สมัครทางไปรษณีย์ 

            สอบที่กรุงเทพฯ
            ศึกษารายละเอียดได้ที่ www.ojsat.or.th โทร: 0-2357-1241-5

            สอบที่เชียงใหม่
            ศึกษารายละเอียดได้ที่ https://ojsatn.wordpress.com/ โทร: 053-272-331, 080-491-1298
 

     2. หลักฐานการสมัคร

  รูปถ่ายหน้าตรง 4*3 ซม.  3 ใบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ไม่สวมหมวก พื้นหลังสุภาพ)

     3. ค่าสมัคร

         ค่าสมัคร                                    350 บาท 
         ค่าส่งบัตรประจำตัวสอบและผลสอบ     69 บาท

         รวม                                         419 บาท 

         **กรณีสมัครทางไปรษณีย์ เพิ่มค่าดำเนินการอีก 20 บาท

     4. สถานที่รับสมัคร

สอบที่กรุงเทพฯ

1) สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์
    Old Japan Students' Association, Kingdom of Thailand (OJSAT)
    ►สมัครด้วยตนเอง/ไปรษณีย์

สำนักงานใหญ่ (พหลโยธิน)
  ที่อยู่: อาคารพหลโยฺธินเพลส ห้อง 408/65 ชั้นที่ 16 ถนนพหลโยธิน พญาไท กทม. 10400
  โทรศัพท์: 0-2357-1241-5
  แฟกซ์: 0-2-357-1246
  อีเมล: admin@ojsat.or.th 
  เว็บไซต์: http://www.ojsat.or.th/

สาขาจามจุรีสแควร์
ที่อยู่: อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น3 โซนการศึกษาเลขที่315 สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์
ห้องเลขที่ 302-307 ถ.พญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330(MRT สถานีสามย่าน)
โทรศัพท์: 08-1855-7303, 0-2160-5073-74
แฟกซ์: 0-2160-5075

 2) องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น
    Japan Student Services Organization(JASSO) 

    ►สมัครด้วยตนเองเท่านั้น
    ไปที่ ติดต่อเรา

สอบที่เชียงใหม่

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ
   สมัครด้วยตนเอง/ไปรษณีย์

• ที่อยู่: ถนนสามล้าน ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
   โทรศัพท์: 053-272-331, 080-491-1298
   เว็บไซต์: https://ojsatn.wordpress.com

การสมัครในประเทศญี่ปุ่น

สมัครสอบ EJU ผ่านทางระบบออนไลน์ สำหรับผู้ที่ต้องการสอบที่ประเทศญี่ปุ่น
ตรวจสอบรายละเอียดการสมัคร https://www.jasso.go.jp/en/eju/ejuonline/application/app_basicinfo/index.html

     1. ใบสมัครสอบ EJU มีจำหน่าย 2 ช่องทาง

         1) ร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปในประเทศญี่ปุ่น คลิกเพื่อดู รายชื่อร้านหนังสือที่จำหน่าย

         2) สั่งซื้อออนไลน์ ได้ที่ https://www.sanpou-s.net/jasso/input.php

     2. หลักฐานการสมัคร

         รูปถ่ายหน้าตรง 4*3 ซม.  3 ใบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ไม่สวมหมวก พื้นหลังสุภาพ)

     3. ค่าสมัคร

         สามารถใช้ใบโอนบัญชีธนาคารที่แนบมากับชุดใบสมัครเพื่อโอนเงินค่าสมัคร จากนั้นให้ส่งเอกสารแบบไปรษณีย์ลงทะเบียนภายในประเทศญี่ปุ่น

<ผู้ที่ต้องการสอบในประเทศญี่ปุ่นที่อยู่อาศัยนอกประเทศญี่ปุ่น>

ผู้ที่ต้องการสอบในประเทศญี่ปุ่นที่อยู่อาศัยนอกประเทศญี่ปุ่น จำเป็นต้องฝากให้ตัวแทน (ครอบครัว ญาติ หรือเพื่อน) ที่อยู่อาศัยในญี่ปุ่นซื้อและกรอกใบสมัคร โอนเงิน และส่งเอกสารให้ เนื่องจากผู้สอบจะต้องสอบที่ประเทศที่ตนสมัครเท่านั้น โดยบัตรประจำตัวผู้สอบและใบแจ้งผลคะแนนจะส่งไปรษณีย์ภายในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น

การสมัครนอกประเทศพื้นที่จัดสอบ สามารถสมัครได้โดยต้องทำตามเงื่อนไขต่อไปนี้
1. ต้องมีตัวแทนดำเนินการขั้นตอนทั้งหมดในประเทศที่ต้องการสอบ ได้แก่ การรับใบสมัคร กรอกรายละเอียด ส่งใบสมัครและจ่ายค่าธรรมเนียม รับบัตรประจำตัวผู้สอบ และรับผลสอบ
2. ต้องสามารถสื่อสารและเข้าใจภาษาที่ใช้ภายในห้องสอบในวันสอบ
3. ต้องมีวีซ่าเพื่อเข้าประเทศที่จะทำการสอบ โดย JASSO จะไม่ดำเนินการออกเอกสารเพื่อรับรองการขอวีซ่า

***ข้อควรระวัง***

ผู้สมัครควรยื่นสมัครสอบให้ครบทุกวิชาที่ต้องการนำไปใช้ เนื่องจากผลสอบในแต่ละวิชาในการสอบแต่ละครั้งจะไม่สามารถนำมาแยกกันยื่นได้  อาทิ กรณีต้องสอบวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ และผู้สอบสอบ EJU มาแล้ว 2 ครั้ง ผู้สอบไม่สามารถนำผลคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์รอบแรกมายื่นพร้อมกับผลสอบวิขาคณิตศาสตร์รอบที่สองได้ เป็นต้น

อายุผลสอบ

2 ปี

ขั้นตอนการใช้ผลสอบ EJU เพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อ

ทั้งนี้ขั้นตอนการใช้ผลสอบ EJU เพื่อยื่นสมัครเข้าศึกษาต่อมีดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ ...ค้นหาสถานศึกษาที่สนใจ (ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปี)
ขั้นตอนที่ ...ตรวจสอบข้อมูลการสมัครของสถานศึกษาที่สนใจว่าต้องใช้ผลสอบ EJU หรือไม่ 
ขั้นตอนที่ ...ตรวจสอบ - วิชาที่ต้องสอบ / ภาษาที่ใช้สอบ / รอบการสอบที่ยื่นได้ / คะแนนขั้นต่ำของแต่ละวิชา (ถ้ามี)
ขั้นตอนที่ ...ยื่นผลการสอบภายในระยะเวลาที่ทางสถานศึกษากำหนด

ปัจจุบันมีสถาบันอุดมศึกษาของญี่ปุ่นจำนวนมากโดยเฉพาะระดับมหาวิทยาลัยที่รับยื่นผลการสอบ EJU ผู้สมัครสอบควรศึกษาข้อมูลของแต่ละสถาบันก่อนตัดสินใจสมัครสอบ EJU เพื่อให้สมัครสอบวิชา ภาษา และรอบที่ตรงตามที่ทางสถาบันกำหนด 
ค้นหาสถานศึกษาที่รับผลคะแนน EJU ในการพิจารณาเข้าศึกษาต่อ 
(ภาษาอังกฤษ) List of Schools Using EJU -สามารถดูรายละเอียดวิชาที่ต้องสอบและภาษาที่กำหนดให้ใช้ในการสอบได้ 
 
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยหลายแห่งรับผลคะแนน EJU ประกอบกับเอกสารอื่นๆ ในการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา โดยนักศึกษาไม่จำเป็นต้องเดินทางเพื่อไปสอบเข้าที่ประเทศญี่ปุ่น ระบบนี้ช่วยให้นักศึกษาสามารถสมัครเข้าเรียนและทราบผลได้โดยไม่ต้องเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น
สถานศึกษาที่รับผลคะแนน EJU ในการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาโดยที่ไม่ต้องเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น
(ภาษาอังกฤษ) List of Schools Offering Pre-arrival Admission -มีข้อมูลรายละเอียดวิชาที่ต้องเลือกสอบและระเบียบอื่นๆ ได้ 
 
ระบบการจองทุนผ่านการสอบ EJU
 
ผู้สอบ EJU ที่ได้คะแนนสูง มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา “Monbukagakusho Honors Scholarships for Privately Financed International Students” หรือ “ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสช่วยเหลือการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัว” ภายหลังจากที่ได้เข้าเรียนในสถานศึกษาประเทศญี่ปุ่นแล้ว โดยผู้ต้องการรับทุนสามารถสมัครจองทุนได้พร้อมกับการสมัครสอบ EJU Monbukagakusho Honors Scholarships for Privately Financed International Students 
 
• รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการจองทุน
ศึกษาข้อมูล หน้า ทุน JASSO
 
 
ผลสอบ EJU กับการสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น 
 
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นหรือ Monbukagakusho Scholarship เป็นทุนการศึกษาเต็มจำนวนสำหรับนักเรียนต่างชาติที่สนใจไปศึกษาต่อที่ญี่ปุ่น มีทั้งหมด 7 ประเภท ปัจจุบันการสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่นโดยคัดเลือกผ่านสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยประเภทนักศึกษาปริญญาตรีและนักศึกษาวิจัยได้อนญาตให้นำผลการสอบ EJU มาใช้ยื่นสมัครเพื่อรับการคัดเลือกสมัครทุน ในกรณีที่ผลการเรียนของผู้สมัครไม่ถึงตามเกณฑ์ที่ทางทุนกำหนด โดยรายละเอียดมีดังต่อไปนี้
 
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นประเภทนักศึกษาปริญญาตรี (Undergraduate student) 
 
เกณฑ์การสมัครในส่วนของผลการเรียน
 
กรณีที่ - GPAX มัธยมปลายตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป   

--- ไม่จำเป็นต้องยื่นผล EJU ประกอบ ---
 
กรณีที่  - GPAX มัธยมปลายตั้งแต่ 3.30 ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 3.50

--- ยื่นผล EJU ตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ ---
 
 
 
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นประเภทนักศึกษาวิจัย (research student)
 
เกณฑ์การสมัครในส่วนของผลการเรียน
 
กรณีที่   - GPAX ปริญญาตรีตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป

--- ไม่จำเป็นต้องยื่นผล EJU ประกอบ ---
 
กรณีที่  - GPAX ปริญญาตรีตั้งแต่ 2.80 ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 3.25

--- ยื่นผลEJU ตามเกณฑ์ในข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ --- 
 
     
 
     

***ข้อควรระวัง***

*   ผล EJU ที่นำมายื่นประกอบการสมัครทุน ฯ ได้ จะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี 
** การสอบ EJU หรือ JLPT เพื่อนำผลสอบมาใช้ทดแทนเกรดในการสมัครทุน ฯ ต้องสอบ 1 ปีล่วงหน้าก่อนการสมัครทุน ฯ
เนื่องจากผลการสอบ EJU หรือ JLPT ในปีเดียวกันจะประกาศช้ากว่ากำหนดปิดรับสมัครทุน ฯ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

◙ Japan Student Services Organization (JASSO)
     ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ EJU โดยละเอียด
     (ภาษาอังกฤษ) http://www.jasso.go.jp/en/eju/index.html
     ศึกษาเนื้อหารายวิชา(Syllabus) ของวิชาที่จัดสอบ EJU
     (ภาษาอังกฤษ) http://www.jasso.go.jp/en/eju/examinee/syllabus/index.html
     สถานที่จัดสอบ EJU ในประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆ     
     (ภาษาอังกฤษ) https://www.jasso.go.jp/en/eju/examinee/contact/index.html

Powered by MakeWebEasy.com