วิทยาลัยอาชีวศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษา หรือที่ในภาษาญี่ปุ่นเรียกสั้นๆ ว่า "เซ็มมง" (専門)เป็นสถาบันอุดมศึกษาประเภทหนึ่ง เป็นองค์กรการศึกษาที่เน้นการเรียนการสอนวิชาชีพเฉพาะทาง โดยผู้เรียนจะได้เรียนทักษะที่จำเป็นรวมถึงเทคนิคเพื่อนำไปใช้ในการประอาชีพและการใช้ชีวิตประจำวัน

 

จุดเด่นตัวอย่างกลุ่มอาชีพที่เปิดสอนภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอนคุณสมบัติการสมัครเข้าศึกษาต่อ
การสอบเข้าทุนการศึกษาวุฒิการศึกษาที่จะได้รับ  ►เส้นทางหลังจบการศึกษา ►เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

จุดเด่น

 • มีสาขาวิชาที่หลากหลายให้เลือกเรียน
 • เน้นการเรียนการสอนเพื่อการเป็นผู้ชำนาญการในการสาขานั้น
 • อัตราการได้งานทำสูง และโอนหน่วยกิตไปเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้
 • ความพร้อมทั้งในเรื่องของสภาพแวดล้อม สถานที่ อุปกรณ์การเรียนการสอน

ตัวอย่างกลุ่มอาชีพที่เปิดสอน

สาขาวิชาที่สามารถเรียนได้ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาของญี่ปุ่นนั้นมีความหลากหลายมาก ทำให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเลือกเรียนในสาขาที่ตรงกับสิ่งที่ตน "อยากเป็น" มากที่สุด ทั้งนี้ กลุ่มอาชีพเหล่านี้เป็นบางส่วนของสาขาวิชาที่เปิดสอนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเท่านั้น 


กลุ่มอาชีพด้านวิศวกรรม เกษตรกรรม

ลักษณะงานเมื่อจบการศึกษา - งานวิศวกรรมระบบ งานด้านไอที งานออกแบบเกม งานซ่อมบำรุงรถยนต์ สถาปนิก งานด้านการออกอากาศ งานไบโอเทคโนโลยี เกษตรกร ฯลฯ

กลุ่มอาชีพด้านบริการการแพทย์/สาธารณสุข/สังคมสงเคราะห์

ลักษณะงานเมื่อจบการศึกษา - งานเทคนิคการแพทย์ งานดูแลเด็ก/ผู้สูงอายุ นักกายภาพบำบัด งานพยาบาล นักรังสีเทคนิค นักบำบัดอาการบาดเจ็บจากการทำงาน ผู้เชี่ยวชาญกล้ามเนื้อตา งานธุรการในสถานพยาบาล การบำบัดด้วยยูโด ฯลฯ

กลุ่มอาชีพด้านกีฬาและนันทนาการ สื่อสารมวลชน

ลักษณะงานเมื่อจบการศึกษา - นักกีฬา โค้ช เทรนเนอร์ นักดนตรี ครูสอนดนตรี นักออกแบบท่าเต้น นักออกแบบและวางแผนคอนเสิร์ต งานจัดอีเวนต์ ช่างภาพ ดีเจ โปรดิวเซอร์ ฯลฯ

กลุ่มอาชีพด้านธุรกิจการค้า และการท่องเที่ยว

ลักษณะงานเมื่อจบการศึกษา - งานบัญชี งานในบริษัทท่องเที่ยว งานโรงแรม เลขานุการ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ไกด์ ธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง ฯลฯ

กลุ่มอาชีพด้านคหกรรม ศิลปะและการออกแบบ

ลักษณะงานเมื่อจบการศึกษา - เชฟ ช่างทำขนม เจ้าหน้าที่สุขอนามัยในการทำขนม บาริสต้า ช่างทำผม ช่างแต่งหน้า ทำเล็บ นักออกแบบเครื่องประดับ ดีไซเนอร์ งานออกแบบกราฟิค อนิเมชั่น นักพากย์เสียงการ์ตูน นักวาดภาพประกอบ มัณฑนากร ช่างตัดขนสุนัข ฯลฯ

*สาขาอาชีพที่ระบุอยู่ด้านบนนี้ เป็นการรวบรวมและสรุปผลโดย JASSO, Thailand Office

ค้นหาวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่เปิดสอนสาขาที่สนใจ

(ภาษาญี่ปุ่น) http://www.sgec.or.jp/ryuugakuguide/img/2018_meibo.pdf (วิทยาลัยที่รับนักศึกษาต่างชาติ)

(ภาษาญี่ปุ่น) http://www.zensenkaku.gr.jp/association/index.html (เว็บไซต์ของกลุ่มวิทยาลัยในแต่ละจังหวัด)

(ภาษาญี่ปุ่น) https://tsk.or.jp/Ck118/ck1181 (เฉพาะในจังหวัดโตเกียว)

ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน

มีการเรียนการสอนเป็นภาษาญี่ปุ่น  โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้

 1. เป็นผู้เข้าเรียนภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปใน สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นตามประกาศของรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม
 2. เป็นผู้ที่ผ่านการทดสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น(JLPT) ในระดับ N1 หรือ N2
 3. เป็นผู้ที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น หรือโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของญี่ปุ่นตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 4. เป็นผู้ที่สอบวิชาภาษาญี่ปุ่นได้ตั้งแต่ 200 คะแนนขึ้นไป (ผลรวมคะแนนการอ่านจับใจความและการฟังจับใจความ) ในการสอบเพื่อศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น(EJU)
 5. เป็นผู้ที่สอบความสามารถภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ BJT ได้ตั้งแต่ 400 คะแนนขึ้นไป

คุณสมบัติการสมัครเข้าศึกษาต่อ

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้

 1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร 12 ปีจากสถานศึกษาในต่างประเทศ
 2. เป็นผู้ที่อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และผ่านการสอบวัดระดับความรู้ว่าเทียบเท่ากับหลักสูตรการศึกษา 12 ปีจากต่างประเทศ
 3. เป็นผู้ที่อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีและสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับการรับรองว่าเทียบเท่ากับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในต่างประเทศ
 4. เป็นผู้ที่อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีและมีใบรับรอง International Baccalaureate ใบรับรอง Abitur หรือใบรับรอง Baccalaureate ของฝรั่งเศส
 5. เป็นผู้ที่อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีและสำเร็จการศึกษาในหลักสูตร 12 ปีของโรงเรียนนานาชาติในประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับการรับรองจากองค์กรระหว่างประเทศ <WASC, CIS, ACSI>
 6. เป็นผู้ที่อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีและผ่านการสอบวัดระดับเทียบเท่ากับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 7. เป็นผู้ที่อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคลจากสถานศึกษาว่ามีความรู้เทียบเท่าหรือสูงกว่าผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 8. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดตามกฎหมายการศึกษาในสถาบันการศึกษา นอกเหนือไปจากที่กล่าวไว้ข้างต้น
  ※ สำหรับข้อ 1-3 กรณีที่หลักสูตรไม่ถึง 12 ปี ต้องผ่านหลักสูตรเตรียมเข้าศึกษาต่อหรือผ่านการฝึกอบรมในศูนย์ฝึกอบรมก่อน

การสอบเข้า

พิจารณาหลายวิธีการประกอบกัน อาทิ พิจารณาจากเอกสาร การทดสอบความสามารถทางวิชาการ การสัมภาษณ์ การเขียนเรียงความการทดสอบความถนัด การทดสอบภาคปฏิบัติ การสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น

ทั้งนี้ จะใช้เกณฑ์พิจารณาหลัก คือ ผู้สมัครมีเป้าหมายในสายงานนั้นๆ ชัดเจนหรือไม่ มีความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นพอจะสามารถเข้าใจเนื้อหาที่เรียนและมีความสามารถในการศึกษาเพียงพอสำหรับการเรียนหรือไม่ มีความกระตือรือร้นในการศึกษาหรือไม่

ทุนการศึกษา  

 • ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประเภท Specialized Training College
  ผู้ที่รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนและได้ทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือนจากทางกระทรวงศึกษาฯ ญี่ปุ่น
  ศึกษาข้อมูล หน้า ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น

 • ทุน JASSO
  ทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัว
  ศึกษาข้อมูล หน้า ทุน JASSO

 • ทุนการศึกษาในแต่ละวิทยาลัยอาชีวศึกษา
  ศึกษาข้อมูล สอบถามกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่สนใจโดยตรง

ข้อมูลทุนการศึกษาอื่นๆ ไปที่หน้า ทุนการศึกษา


วุฒิการศึกษาที่จะได้รับ  

กรณีที่จบจากหลักสูตรที่รับรองโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการฯ และ

 • เป็นหลักสูตรที่มีระยะเวลาตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป และ มีจำนวนชั่วโมงเรียน 1,700 ชั่วโมงขึ้นไปจะได้รับวุฒิ "ประกาศนียบัตรวิชาชีพ" (専門士) 
  หรือ
 • เป็นหลักสูตรที่มีระยะเวลาตั้งแต่ 4 ปี ขึ้นไป และ มีจำนวนชั่วโมงเรียน 3,400 ชั่วโมงขึ้นไปจะได้รับวุฒิ "ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง" (高度専門士)

**ภาควิชาภาษาญี่ปุ่นในวิทยาลัยอาชีวศึกษาส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น ดังนั้นควรตรวจสอบว่าหลักสูตรที่
เข้าเรียนเป็นหลักสูตรที่จะได้รับวุฒิการศึกษา "ประกาศนียบัตรวิชาชีพ" หรือไม่

เส้นทางหลังจบการศึกษา  

 • ทำงานในประเทศญี่ปุ่น

 • ทำงานหรือมีกิจการของตนเองในต่างประเทศ

 • เรียนต่อในมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่น
  มหาวิทยาลัยบางแห่งเปิดรับผู้มี "ประกาศนียบัตรวิชาชีพ" ที่ต้องการเทียบโอนเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย (ปริญญาตรี) และเปิดรับผู้ที่มี "ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง" ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในบัณฑิตวิทยาลัย (ปริญญาโท) ผู้สมัครควรตรวจสอบข้อมูลกับสถานศึกษาที่ต้องการเข้าศึกษาต่ออย่างละเอียด

เสียงจากรุ่นพี่นักเรียนไทย

(ภาษาไทย) http://www.sgec.or.jp/ryuugakuguide/download/pdf/guide_th.pdf?v201603 (หน้า 7-8)

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับวิทยาลัยอาชีวศึกษา

ข้อมูลโดย Association for Technical and Career Education
   (ภาษาไทย) http://www.sgec.or.jp/ryuugakuguide/th/index.html

ข้อมูลโดย Metropolitan Tokyo Professional Institution Association)
   (ภาษาอังกฤษ) https://tsk.or.jp/Home/sensyukakusyu/senmongakkou.html#title1

ค้นหาวิทยาลัยอาชีวศึกษา

ค้นวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่รับนักศึกษาต่างชาติเข้าเรียน แบ่งตามสาขาวิชา และจังหวัดที่ตั้ง
   (ภาษาญี่ปุ่น) http://www.sgec.or.jp/ryuugakuguide/img/2018_meibo.pdf

รวมเว็บไซต์ของสำหรับค้นหากลุ่มวิทยาลัยอาชีวศึกษาในจังหวัดต่างๆ 
   (ภาษาญี่ปุ่น) http://www.zensenkaku.gr.jp/association/index.html

ค้นหาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเฉพาะในจังหวัดโตเกียว (ได้จากหลายเงื่อนไข เช่น ประเภทของอาชีพ คุณวุฒิที่จะได้รับ ที่่ตั้งของวิทยาลัยแบ่งตามสายรถไฟ รวมถึงช่วงเวลาที่จัด Open Campus
   (ภาษาญี่ปุ่น) https://tsk.or.jp/Ck118/ck1181

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  and  นโยบายคุกกี้