ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น

ทุนการศึกษาจากรัฐบาลญี่ปุ่นเป็นทุนการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการฯ ประเทศญี่ปุ่น (Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology: MEXT) มอบให้แก่นักศึกษาที่มีความสามารถและมีความตั้งใจจริงในการศึกษาเล่าเรียนเพื่อสนับสนุนการศึกษา

ทุนการศึกษาจากรัฐบาลญี่ปุ่นมีทั้งสำหรับนักเรียนชาวญี่ปุ่นในประเทศญี่ปุ่นเองและสำหรับชาวต่างชาติ และมีหน่วยงานที่ดูแลทุนแต่ละประเภทแตกต่างกันไป ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นภายในประเทศญี่ปุ่นจะมีทั้งประเภทให้เปล่าและให้กู้ยืม หน่วยงานผู้ดูแลคือ JASSO ประเทศญี่ปุ่น

ทุนการศึกษาจากรัฐบาลญี่ปุ่นที่รู้จักกันแพร่หลายในประเทศไทยจัดเป็นทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (国費外国人留学生制度) ระบบการให้ทุนนี้ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1954 ดำเนินการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาต่างชาติ 160 ประเทศ มีผู้ได้รับทุนและศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นทั้งหมดประมาณ 92,000 คน (สถิติปี 2011)

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นในประเทศไทยเป็นทุนการศึกษาสำหรับผู้สมัครสัญชาติไทยเท่านั้น เป็นทุนการศึกษาแบบให้เปล่าประกอบด้วยทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือน การยกเว้นค่าสอบเข้า ค่าแรกเข้าและค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน รวมถึงค่าเดินทางไปกลับ องค์กรผู้ดูแลทุนรัฐบาลญี่ปุ่นในประเทศไทยมีหลายองค์กร อาทิ สำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย, สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักปลัดฯ กระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น

ทุนนักศึกษาประเภท Young Leaders Program (YLP)

ทุนนักศึกษาวิจัย Research Students (Graduate School Students & Research Students)

ทุนนักศึกษาอบรมวิชาชีพครู Teacher training students

ทุนนักศึกษาปริญญาตรี Undergraduate students

ทุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี College of technology students

ทุนนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพ Special training college students

ทุนญี่ปุ่นศึกษา Japanese studies students

การสมัครผ่านสถานทูต Embassy Recommendation

การสมัครผ่านมหาวิทยาลัยในประเทศญีปุ่น University Recommedation

การสมัครและคัดเลือกนักศึกษาทุนรัฐบาลญี่ปุ่น 


ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น 7 ประเภท


 ทุนนักศึกษาประเภท Young Leaders Program (YLP)

ทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโทเป็นเวลา 1 ปีสำหรับข้าราชการสามัญผู้ปฏิบัติงานในสังกัดหรือองค์กรรัฐบาลในสาขาที่เกี่ยวข้อง และเป็นผู้ที่จะมีบทบาทในการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต โดยสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยจะดำเนินการขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานต่างๆ เพื่อเสนอชื่อผู้สมัครขอรับทุน

 อายุผู้สมัคร :ไม่เกิน 40 ปี (เอกสารการสมัครจะระบุ ช่วง วัน-เดือน-ปีเกิด ของผู้สมัครที่สมัครได้ในปีนั้นๆ)

 สาขาวิชา :

(1) School of Government
(2) Business Administration
(3) Laws
(4) Local Governance
(5) Medical Administration

 จำนวนทุนต่อเดือน 242,000 เยน

 การเรียนภาษาญี่ปุ่น :ไม่มี 

 ระยะเวลารับทุน :1 ปี

 ติดต่อสอบถาม :

สำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย หรือหน่วยงานต้นสังกัดของท่าน

 

 ทุนนักศึกษาวิจัย Research Students (Graduate School Students & Research Students)

ทุนการศึกษาสำหรับผู้ต้องการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยประเทศญี่ปุ่นในระดับเหนือกว่าปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก โดยต้องเข้าเรียนในสถานศึกษาในฐานะนักศึกษาวิจัยก่อนจึงสอบเข้าปริญญาโท

 คุณสมบัติ :

จบหรือคาดว่าจะจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือมีคุณสมบัติตามข้อยกเว้น ในกรณีจบปริญญาโทต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.50

 อายุผู้สมัคร ไม่เกิน 35 ปี  (เอกสารการสมัครจะระบุ ช่วง วัน-เดือน-ปีเกิด ของผู้สมัครที่สมัครได้ในปีนั้นๆ)

 สาขาวิชา :

ควรเป็นสาขาวิชาเดียวกันหรือเกี่ยวข้องกับที่ผู้สมัครศึกษามาก่อนหน้า

 จำนวนทุนต่อเดือน :

• นักศึกษาวิจัย 143,000 เยน
• นักศึกษาปริญญาโท 144,000 เยน
• นักศึกษาปริญญาเอก 145,000 เยน

 การเรียนภาษาญี่ปุ่น 6 เดือน (ผู้ที่มีพื้นฐานแล้วได้รับการยกเว้น)

 ระยะเวลารับทุน :

• นักศึกษาวิจัย - สูงสุด 2 ปี

• นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย (โท-เอก) ระยะเวลาเท่ากับหลักสูตรมาตรฐาน (รวมระยะเวลาสำหรับเรียนภาษาญี่ปุ่น 6 เดือนสำหรับผู้มีความจำเป็น)

การสอบข้อเขียนตามสาขาวิชาที่สมัคร 

1. สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ A
    สอบวิชา - ภาษาอังกฤษ ผู้เลือกสาขาด้านภาษาศาสตร์ วรรณคดี ฯลฯ ต้องสอบภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติมด้วย

2. สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ B
    ◘ สอบวิชา - คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ

3. สาขาวิทยาศาสตร์
    ◘ สอบวิชา - คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเลือกสอบระหว่างเคมี ฟิสิกส์หรือชีววิทยา

ติดต่อสอบถาม :

สำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
 
 
 
 ทุนนักศึกษาอบรมวิชาชีพครู Teacher training students
 
ทุนการศึกษาสำหรับครูในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการไทย ผู้สอนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรือสอนในสถาบันพัฒนาอาชีพครูมากกว่า 5 ปีขึ้นไป เพื่อไปฝึกอบรมด้านการศึกษาที่มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น
 
 คุณสมบัติ :

จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์สอน 5 ปีขึ้นไป

 อายุผู้สมัคร ไม่เกิน 35 ปี  (เอกสารการสมัครจะระบุ ช่วง วัน-เดือน-ปีเกิด ของผู้สมัครที่สมัครได้ในปีนั้นๆ)

 สาขาวิชา ศึกษาศาสตร์

  จำนวนทุนต่อเดือน :

• นักศึกษาวิจัย 143,000 เยน
• นักศึกษาปริญญาโท 144,000 เยน
• นักศึกษาปริญญาเอก 145,000 เยน

 การเรียนภาษาญี่ปุ่น 6 เดือน (ผู้ที่มีพื้นฐานแล้วได้รับการยกเว้น)

 ระยะเวลารับทุน สูงสุด 1.5 ปี

 การสอบข้อเขียน วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาภาษาญี่ปุ่น

 ติดต่อสอบถาม :

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักปลัดฯ กระทรวงศึกษาธิการ

 

 ทุนนักศึกษาปริญญาตรี Undergraduate students

ทุนการศึกษาสำหรับผู้จบหรือคาดว่าจะจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมปลายที่ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยประเทศญี่ปุ่นในภาคภาษาญี่ปุ่น ไม่จำกัดสาขาวิชา

 คุณสมบัติ :

จบหรือคาดว่าจะจบการศึกษาในระดับมัธยมปลายหลักสูตร 12 ปีและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยได้ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมปลายไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือมีคุณสมบัติตามข้อยกเว้น

 อายุผู้สมัคร : ตั้งแต่ 17 – 25 ปี  (เอกสารการสมัครจะระบุ ช่วง วัน-เดือน-ปีเกิด ของผู้สมัครที่สมัครได้ในปีนั้นๆ)

 สาขาวิชา : สามารถแบ่งได้เป็น

1. สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

2. สาขาวิทยาศาสตร์

 จำนวนทุนต่อเดือน : 117,000 เยน

 การเรียนภาษาญี่ปุ่น : 1 ปี

 ระยะเวลารับทุน :

5 ปี (7 ปีสำหรับสาขาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์หลักสูตร 6 ปี)

 การสอบข้อเขียน : ตามสาขาที่สมัคร

1. สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
    ◘ สอบวิชา - คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ

2. สาขาวิทยาศาสตร์
    ◘ สอบวิชา - คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เคมี และเลือกสอบระหว่างฟิสิกส์หรือชีววิทยา

 ติดต่อสอบถาม :

สำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

 

 ทุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี College of technology students

ทุนการศึกษาสำหรับผู้จบหรือคาดว่าจะจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมปลาย กำหนดระยะเวลาเรียนตั้งแต่ประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษารวมเวลาทั้งหมด 11 ปีขึ้นไป ที่ต้องการศึกษาต่อในวิทยาลัยเทคโนโลยีในประเทศญี่ปุ่น 

 อายุผู้สมัคร : ตั้งแต่ 17 – 25 ปี  (เอกสารการสมัครจะระบุ ช่วง วัน-เดือน-ปีเกิด ของผู้สมัครที่สมัครได้ในปีนั้นๆ)

 สาขาวิชา :

วิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่อไปนี้ เครื่องกล ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคม วัสดุ เกษตรและโยธา สมุทรศาสตร์ และสาขาอื่นๆ

 จำนวนทุนต่อเดือน : 117,000 เยน

 การเรียนภาษาญี่ปุ่น : 1 ปี

 ระยะเวลารับทุน : 4 ปี (4.5 ปีในสาขาวิศวกรรมสมุทรศาสตร์)

 การสอบข้อเขียน :

วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเลือกสอบระหว่างเคมีหรือฟิสิกส์

 ติดต่อสอบถาม :

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักปลัดฯ กระทรวงศึกษาธิการ

 

 ทุนนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพ Special training college students

ทุนการศึกษาสำหรับผู้จบหรือคาดว่าจะจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมปลายที่ต้องการศึกษาต่อในวิทยาลัยอาชีวศึกษาในประเทศญี่ปุ่น

 อายุผู้สมัคร : ตั้งแต่ 17 – 25 ปี  (เอกสารการสมัครจะระบุ ช่วง วัน-เดือน-ปีเกิด ของผู้สมัครที่สมัครได้ในปีนั้นๆ)

 สาขาวิชา :

เทคโนโลยี สุขอนามัยและโภชนาการ การศึกษา สวัสดิการ ธุรกิจ พัสตราภรณ์และคหเศรษฐศาสตร์ วัฒนธรรมและการศึกษาพื้นฐาน และสาขาวิชาอื่นๆ

 จำนวนทุนต่อเดือน : 117,000 เยน

 การเรียนภาษาญี่ปุ่น : 1 ปี

 ระยะเวลารับทุน : 3 ปี

 การสอบข้อเขียน : วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น

 ติดต่อสอบถาม :

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักปลัดฯ กระทรวงศึกษาธิการ

 

 ทุนญี่ปุ่นศึกษา Japanese studies students

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยนอกประเทศญี่ปุ่น เอกวิชาภาษาญี่ปุ่นหรือวัฒนธรรมญี่ปุ่น เพื่อการศึกษาวิจัยภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นในประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 1 ปี

 คุณสมบัติ :

กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 – 3 และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.00 

 อายุผู้สมัคร : ตั้งแต่ 18 – 29 ปี  (เอกสารการสมัครจะระบุ ช่วง วัน-เดือน-ปีเกิด ของผู้สมัครที่สมัครได้ในปีนั้นๆ)

 สาขาวิชา : ญี่ปุ่นศึกษา (ภาษาญี่ปุ่น, สังคมวัฒนธรรมญี่ปุ่น)

 จำนวนทุนต่อเดือน : 117,000 เยน

 ระยะเวลารับทุน : 1 ปีการศึกษา

 การสอบข้อเขียน : วิชาภาษาญี่ปุ่น

ติดต่อสอบถาม :

สำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

วิธีการสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น

 การสมัครผ่านสถานทูต Embassy Recommendation (Application through Japanese embassies)

การสอบมีทั้งการพิจารณาเอกสาร การสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์

ผู้สมัครสัญชาติไทยสามารถสอบถามรายละเอียดการสมัครได้จากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ และหน่วยงานรัฐบาลที่ดูแลการรับสมัครทุนแต่ละประเภท

ขั้นตอนการคัดเลือก สถานทูตในประเทศต่างๆ จะทำการคัดเลือกโดยอ้างอิงผลการสอบ และนำเสนอรายชื่อต่อกระทรวงศึกษาธิการฯ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา และทำการส่งต่อรายชื่อไปยังสถานศึกษาในประเทศญี่ปุ่น โดยผู้สมัครทุนสามารถระบุสถานศึกษาที่ต้องการเรียนต่อได้ จากนั้นกระทรวงศึกษาธิการฯ ประเทศญี่ปุ่นจะทำการสรุปผล

การรับสมัครทุนผ่านสถานทูตญี่ปุ่นในประเทศไทย
http://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_th/jis_study.html

 

 การสมัครผ่านมหาวิทยาลัยในประเทศญีปุ่น University Recommedation (Application through Japanese Universities) 

แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่

  1. การคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัย (คัดเลือกผู้สมัครใหม่ก่อนเข้าประเทศญี่ปุ่น)
    University Recommendation (selection of new applicants before they arrive in Japan)

    การคัดเลือกประเภทนี้จะทำโดยมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นที่มีข้อตกลงร่วมกันกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ โดยมหาวิทยาลัยประเทศญี่ปุ่นจะดำเนินการสอบคัดเลือกผู้สมัครนักศึกษาชาวต่างชาติ 2 ประเภท ได้แก่นักศึกษาวิจัย และนักศึกษาญี่ปุ่นศึกษา (กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี) จากนั้นจึงเสนอชื่อแก่กระทรวงศึกษาธิการฯ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งกระทรวงฯ จะนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาเพื่อทำการคัดเลือก ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันการศึกษาที่ท่านสังกัด

  2. การคัดเลือกภายในประเทศ (การคัดเลือกจากนักศึกษาทุนส่วนตัวที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นแล้ว)
    Domestic Selection (selection of privately financed students already in Japan)

    นักศึกษาที่สามารถสมัครทุนประเภทนี้ได้ต้องเป็นนักศึกษาทุนส่วนตัวที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ในชั้นปีที่ 4 ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในปีการศึกษาถัดไป หรือ นักศึกษาปริญญาโท-เอกที่มีผลการเรียนดีที่ต้องการศึกษาต่อในฐานะนักศึกษาภาคปกติเป็นระยะเวลามากกว่า 1 ปีขึ้นไป ผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวสามารถสมัครเพื่อรับคัดเลือกให้ศึกษาต่อในฐานะนักศึกษาวิจัยได้ในปีการศึกษาต่อไป ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันการศึกษาที่ท่านสังกัด

การสมัครและคัดเลือกนักศึกษาทุนรัฐบาลญี่ปุ่น 

มี 2 ขั้นตอน โดยผู้สมัครจะต้องผ่านการคัดเลือกขั้นตอนแรก (ผ่านสถานทูตหรือมหาวิทยาลัยต้นสังกัด) ก่อน จากนั้นกระทรวงศึกษาธิการฯ ประเทศญี่ปุ่นจะทำการคัดเลือกขั้นตอนที่ 2 (คัดเลือกโดยเอกสาร) จากนั้นจึงประกาศผล

แผนผังลำดับกระบวนการสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น

การคัดเลือกผู้สมัครทุนนักศึกษาประเภท Young Leaders Program (YLP) ขั้นแรกจะทำโดยสถานทูตประจำท้องถิ่นของผู้สมัคร การคัดเลือกขั้นที่สองจะทำโดยคณะกรรมการ YLP ที่กระทรวงศึกษาธิการประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้แต่งตั้ง รวมทั้งการสรุปผลขั้นสุดท้าย

**เกี่ยวกับการรับทุนซ้อน**

ผู้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นไม่สามารถรับทุนประเภทอื่นซ้ำซ้อนได้ (ยกเว้นเงินสนับสนุนการวิจัยบางประเภท)


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  and  นโยบายคุกกี้