เอกสารเผยแพร่

 

Student Guide to Japan
คู่มือแนะนำการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น 
2021-2022

Scholarship for
International Students in Japan
คู่มือทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
2021-2022


ภาษาไทย (2021-2022) / English日本語

 

 

Study in Japan — Basic Guide
(คู่มือแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ฉบับย่อ)
คู่มือแนะนำการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น 
(ระบบการศึกษา)
คู่มือแนะนำการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น 
(การสอบ EJU และทุนการศึกษา)

 

  

ภาษาไทย  English  日本語


Job Hunting Guide for
International Students
คู่มือแนะนำการหางานในประเทศญี่ปุ่น
สำหรับนักศึกษาต่างชาติ 
2022

Guidelines for EJU
Examination for Japanese University
Admission for 
International Students
ข้อมูลแนะนำการสอบ EJU

รวมเว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์

 

 

 ค้นหาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นในประเทศญี่ปุ่น

สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นตามประกาศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (ภาษาญี่ปุ่น)

รายชื่อสถาบันสอนภาษาในญี่ปุ่นที่ได้การรับรองจากรัฐบาลญี่ปุ่น 

รายชื่อมหาวิทยาลัยเอกชน, วิทยาลัยอนุปริญญาที่เปิดสอนหลักสูตรพิเศษสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

นอกจากโรงเรียนสอนภาษาแล้ว มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยเอกชนยังเปิดสอนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นสำหรับชาวต่างชาติด้วยเช่นกัน โดยส่วนมากมักเป็นหลักสูตรสำหรับเตรียมภาษาญี่ปุ่นและความรู้ทางวิชาการเพื่อเข้ามหาวิทยาลัย/วิทยาลัยนั้น หรือเป็นหลักสูตรที่สอนทั้งภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษา (เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ฯลฯ)

University Preparatory Courses for Students without 12 Years of Education System (Authorized by MEXT)

รายชื่อสถาบันที่มีหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นสำหรับเตรียมเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยที่กระทรวงศึกษาฯ กำหนด
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของญี่ปุ่น แต่จบการศึกษาขั้นพื้นฐานจากหลักสูตรที่มีระยะเวลาไม่ครบ 12 ปี 

 

 ค้นหามหาวิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย

School Search (Universities and Junior Colleges) for Study in Japan(ภาษาอังกฤษ/ภาษาญี่ปุ่น)

ไฟล์ Excel สำหรับค้นหามหาวิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัยทั่วประเทศญี่ปุ่นจัดทำโดย JASSO สามารถค้นหาได้จาก สาขาวิชา / จังหวัดที่ตั้ง / ประเภทของสถาบัน (รัฐบาล/ท้องถิ่น/เอกชน) / ช่วงเวลาเริ่มปีการศึกษา / การสอบเข้าที่ใช้ ฯลฯ

University Degree Courses Offered in English (Feb. 2020 updated)  (ฺBachelor / Master / Doctor)

ไฟล์สำหรับค้นหามหาวิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือมีวิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษให้เลือก แบ่งตามสาขาวิชา

 

มหาวิทยาลัย (ปริญญาตรี) ที่มีระบบการสอบเข้าโดยโอนหน่วยกิต

มหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นบางแห่งเปิดรับนักศึกษาใหม่โดยการโอนหน่วยกิตจากมหาวิทยาลัยอื่นด้วยเช่นกัน ผู้ที่สนใจควรศึกษาคุณสมบัติเบื้องต้นและข้อควรระวังก่อนยื่นสมัครได้ที่หน้า มหาวิทยาลัย

Short‐term Programs (non-degree programs) by Higher Education Institutions

มหาวิทยาลัยญี่ปุ่นที่มีหลักสูตรสำหรับนักศึกษาต่างชาติเพื่อไปแลกเปลี่ยนระยะสั้นไม่เกิน 1 ปีแบบไม่ต้องการวุฒิการศึกษา

 

 ค้นหาข้อมูลทุนการศึกษา

ทุนที่สมัครได้ก่อนเข้าประเทศญี่ปุ่น

ข้อมูลทุนต่างๆ ที่สมัครได้จากประเทศไทยจากทั้งหน่วยงานไทยและญี่ปุ่น

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Japanese Government : MEXT Scholarship) 7 ประเภท

เอกสารสรูปข้อมูลทุนรัฐบาลญี่ปุ่นทั้ง 7 ประเภทที่สามารถสมัครได้ผ่านสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยพร้อมทั้งเงื่อนไขและคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร

มหาวิทยาลัยญี่ปุ่นที่มีระบบทุนการศึกษาซึ่งเป็นของมหาวิทยาลัยเอง

มหาวิทยาลัยญี่ปุ่นบางแห่งจะมีระบบการให้ทุนการศึกษาประเภทต่างๆ ซึ่งบริหารจัดการโดยทางสถาบันเอง รายชื่อทุนนี้จะไม่รวมทุนจากหน่วยงานอื่นๆ ที่ให้สามารถสมัครผ่านหรือคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น

   
สาขาวิชาที่เป็นที่นิยม

หลักสูตร MBA (Master of Business Administration) ภาคภาษาอังกฤษ

ข้อมูลมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นที่เปิดสอนหลักสูตร MBA ภาคภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยข้อมูลการสมัครเบื้องต้น เช่น ช่วงเวลารับสมัคร การเปิดภาคเรียน การสอบที่ต้องใช้ ฯลฯ

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตร Animation, CG, Visual Design, Game

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตร การท่องเที่ยว 

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตร แฟชั่น


ข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์

รายชื่อมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นที่มีสำนักงานในไทย  ปรับปรุง เมื่อ กรกฎาคม 2020

ข้อมูลมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นที่มีสำนักงานในไทยและให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อในสถาบันนั้นๆ (ชื่อผู้ติดต่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ บริการ ฯลฯ) 

รายชื่อสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย 

รายชื่อสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทยที่ทาง JASSO สำนักงานประเทศไทยรวบรวมไว้ สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาภาษาญี่ปุ่นก่อนที่จะสมัครเข้าศึกษาต่อ หรือต้องการศึกษาภาษาญี่ปุ่นตามความสนใจ

รวมเว็บไซต์เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตัวเอง

JF Japanese e-Learning Minato

https://minato-jf.jp/

เว็บไซต์ portal ที่รวมเอาเว็บไซต์สำหรับเรียนภาษาญี่ปุ่นไว้มากมาย จัดทำโดย The Japan Foundation

ภาษาของเว็บ:ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ/ภาษาญี่ปุ่น ฯลฯ

 

 

รายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ やさしい日本語
https://www.nhk.or.jp/lesson/thai/learn/howtouse/

เว็บไซต์เรียนภาษาญี่ปุ่นจากอนิเมชั่นสั้นๆ จัดทำโดย NHK World ในเว็บไซต์นี้นอกจากการเรียนไวยากรณ์หลักในแต่ละบท ผู้ทำยังแทรกเนื้อหาเช่นคำเลียนเสียงและท่าทาง เกร็ดวัฒนธรรมญี่ปุ่น บทเรียนเสริม และทบทวนบทเรียน

ภาษาของเว็บ:ภาษาไทย (และสามารถเลือกเรียนได้จากอีกกว่า 16 ภาษา)

J-Campus ภาษาญี่ปุ่นไม่ยากอย่างที่คิด ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ 
http://www.j-campus.com/

เว็บเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์จัดทำโดยคนไทย นอกจากนี้บทเรียนภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานแล้ว ยังมีการสอนสำนวนสุภาษิต หรือบทความต่างๆ ที่น่าสนใจสำหรับผู้กำลังศึกษาภาษาญี่ปุ่น

ภาษาของเว็บ: ภาษาไทย

มินนะโนะคันจิ เว็บเรียนคันจิของทุกคน
https://www.facebook.com/minnanokanji

เว็บสำหรับเรียนคันจิด้วยตนเอง พัฒนาเว็บโดยคนไทย สามารถค้นหาและเรียนรู้คันจิจากจำนวนเส้น JLPT โจโยคันจิ กลุ่มความหมาย ตำแหน่งบุชุ

ภาษาของเว็บ: ภาษาไทย

Powered by MakeWebEasy.com