กำหนดการแจ้งผลการสอบแก่ผู้สอบ EJU รอบ 2 ปี 2023

Last updated: 12 Nov 2023  |  1022 Views  | 

กำหนดการแจ้งผลการสอบแก่ผู้สอบ EJU รอบ 2 ปี 2023

การแจ้งและรายงานผลการสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (EJU)

   ตั้งแต่ปี 2021 เป็นต้นไป การสมัครสอบ EJU ในประเทศญี่ปุ่น จะดำเนินการสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น ผู้ที่สอบในประเทศญี่ปุ่นสามารถตรวจสอบคะแนน รวมถึงตีพิมพ์ใบคะแนนสอบ (Score Confirmation Report, 成績確認書) ได้ด้วยตนเองเมื่อสอบเสร็จ (ประกาศหลังสอบประมาณ 1 เดือน)
  ดังนั้น ทางองค์การฯ จึงขอยุติการจัดส่งใบคะแนนสอบทางไปรษณีย์ให้แก่ผู้สอบในสนามสอบประเทศญี่ปุ่น

   สำหรับผู้สมัครสอบ EJU นอกประเทศญี่ปุ่น (อาทิ สอบในประเทศไทย เป็นต้น) สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าตรวจสอบคะแนนและตีพิมพ์ใบคะแนนสอบได้เช่นกัน โดยทำการลงทะเบียน EJU Online MyPage หลังจากสมัครสอบเรียบร้อย
   ทั้งนี้ ทางองค์การฯ ยังคงส่งใบคะแนนสอบทางไปรษณีย์ให้แก่ผู้สอบในสนามสอบนอกประเทศญี่ปุ่นต่อไป (จัดส่งเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น กรณีที่เกิดการสูญหาย ผู้สอบสามารถตีพิมพ์ใหม่อีกครั้งได้ทาง EJU Online MyPage)

 ผู้สอบในประเทศญี่ปุ่น

 ผู้สอบนอกประเทศญี่ปุ่น

สำหรับผู้สอบในประเทศญี่ปุ่น

1. การประกาศผลการสอบแก่ผู้สอบ

คะแนนสอบมีกำหนดการประกาศตามวันที่ ดังนี้
ครั้งที่ 1 (สอบมิ.ย.) : 26 ก.ค. 2023 (พุธ)
ครั้งที่ 2 (สอบ พ.ย.) : 22 ธ.ค. 2023 (ศุกร์)

ตรวจสอบคะแนนสอบที่เว็บไซต์ EJU Online MyPage

ผู้ที่ลงทะเบียนใช้งานและมีแอคเคานท์ใน MyPage รายบุคคล ไม่ว่าจะเป็นผู้สมัครแบบรายกลุ่ม หรือ ผู้สมัครรายบุคคลที่ตรงตามรายละเอียดด้านล่างนี้ เมื่อทำการ Log-in เพื่อใช้งานหน้า "出願・成績確認ページ ([EJU Online]Application/Score Confirmation Page)" ในระบบMyPage จะสามารถตรวจสอบผลคะแนนออนไลน์ รวมถึงตีพิมพ์ใบคะแนนได้ด้วยตนเอง

 • ผู้สมัครสอบรายบุคคล
 • ผู้สมัครสอบที่ส่งชื่อสมัครเป็นกลุ่ม (การสมัครสอบแบบรวบรวมใบสมัครและดำเนินการส่งใบสมัครเป็นกลุ่ม)
 • ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เป็นตัวแทนการสมัครรูปแบบกลุ่ม

 出願・成績確認ページ ([EJU Online]Application/Score Confirmation Page)

กรณีที่ไม่ได้เป็นผู้สมัครสอบผ่านระบบ MyPage รายบุคคล (แต่เป็นผู้สมัครที่มีรายละเอียดตามด้านล่างนี้) สามารถสมัครลงทะเบียน MyPage ที่ [EJU Online] Score confirmation exclusive page ในภายหลัง เพื่อเข้าระบบตรวจสอบคะแนนและพิมพ์ใบคะแนนได้ด้วยตนเอง

 • ผู้สอบที่สมัครสอบที่ในรูปแบบกลุ่ม (ลงทะเบียนสอบเป็นกลุ่ม)

  [EJU Online] Score confirmation exclusive page 

 ตัวอย่างใบคะแนน

หมายเหตุ

 • ตั้งแต่ปี 2022 เป็นต้นไป ผู้รับผิดชอบ หรือ ตัวแทนการสมัครแบบกลุ่ม สามารถตรวจสอบคะแนนของผู้สอบจากระบบ MyPage ได้ (ผู้รับผิดชอบ หรือ ตัวแทนการสมัครแบบกลุ่ม จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้สอบทุกคนในกลุ่มตั้งแต่ดำเนินการสมัคร)
 • คะแนนสอบที่สามารถตรวจสอบได้ จะเป็นคะแนนที่ไม่หมดอายุ (คะแนนสอบมีอายุ 2 ปี นับจากวันประกาศ) นอกจากนี้ คะแนนที่ผู้รับผิดชอบหรือตัวแทนการสมัครแบบกลุ่มสามารถตรวจสอบได้ จะเป็นคะแนนตั้งแต่รอบการสอบปี 2022 ครั้งที่ 1 เป็นต้นไปเท่านั้น
 • ทางองค์การฯ ยุติการส่งใบคะแนนผ่านไปรษณีย์แก่ผู้สอบในประเทศญี่ปุ่นแล้ว2. การรายงานผลคะแนน EJU แก่มหาวิทยาลัย และ สถานศึกษาอื่น ๆ (*)

วิธีการรายงานผลคะแนน EJU แก่มหาวิทยาลัย และสถานศึกษาอื่น ๆ จะดำเนินด้วยวิธีการดังนี้

 1. ในขั้นตอนดำเนินการสมัครเข้ามหาวิทยาลัย ฯลฯ นั้น ขอให้ท่านระบุรายละเอียด อาทิ หมายเลขผู้สอบ EJU, ชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษ, วันเดือนปีเกิด รวมถึงข้อมูลที่จำเป็นลงในใบสมัครสอบเข้ามหาวิทยาลัย
  กรณีที่ท่านสอบ EJU ทั้งรอบแรก (สอบ มิ.ย.) และ รอบสอง (สอบ พ.ย.) ของปีนั้น ในตอนที่ท่านดำเนินการสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ขอให้เลือกผลการสอบจากการสอบ EJU แค่รอบใดรอบหนึ่ง และทำการระบุเลขที่นั่งสอบ EJU จากรอบที่เลือกลงในใบสมัครสอบเข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยที่ประสงค์จะสมัครเข้าเรียน

  โปรดระวัง ! ท่านไม่สามารถเลือกคะแนนจากการสอบทั้งสองรอบมายื่นเพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อได้
  ตัวอย่างการยื่นคะแนนสอบ EJU
  การยื่นคะแนน EJU ที่ผิด นางสาวไก่สมัครสอบเข้ามหาวิทยาลัย A ด้วยการใช้คะแนน EJU วิชาภาษาญี่ปุ่นจากการสอบรอบ 2023/1 ผสมกับ คะแนนวิชาความรู้ทั่วไปจากการสอบรอบ 2023/2 
  การยื่นคะแนน EJU ที่ถูก นายไข่สมัครเข้ามหาวิทยาลัย B ด้วยการใช้คะแนนจากวิชา วิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ รอบ 2023/1
 2. มหาวิทยาลัยบางแห่งกำหนดให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ EJU เป็นหลักฐานเพื่อสมัครเข้าศึกษา ดังนั้น โปรดเก็บบัตรเข้าห้องสอบอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้สูญหาย (กรณีที่สูญหาย ต้องดำเนินการออกบัตรใหม่ มีค่าใช้จ่าย 2,000 JPY)
 3. มหาวิทยาลัยที่ท่านสมัครเข้าศึกษา จะมีการติดต่อมาที่ JASSO เพื่อขอให้อำนวยผลคะแนนสอบ EJU ของท่าน
 4. ทาง JASSO มีความจำเป็นต้องอำนวยข้อมูลคะแนนสอบ EJU ของท่านแก่มหาวิทยาลัย อีกทั้ง สำหรับผู้สอบข้อสอบการเขียนในวิชาภาษาญี่ปุ่น ทาง JASSO จะแนบกระคำตอบไปกับผลคะแนนสอบให้กับทางมหาวิทยาลัย

*ทางหน่วยงานฯ จะแจ้งข้อมูลคะแนนของท่านแก่องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกผู้รับทุนจากหน่วยงาน Malaysian government supported scholarship และ Japan-Taiwan Exchange Association Scholarship students

3.  คำถามเกี่ยวกับคะแนนการสอบ

ทางองค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่นไม่สามารถตอบทุกข้อคำถามที่เกี่ยวข้องกับคะแนนการสอบของท่านได้ อีกทั้ง เมื่อการสอบสิ้นสุด จะไม่มีการคืนกระดาษคำตอบหรือเผยแพร่กระดาษคำตอบให้แก่ผู้สอบได้ไม่ว่าจะกรณีใด

สำหรับผู้สอบนอกประเทศญี่ปุ่น

1. การประกาศผลการสอบแก่ผู้สอบ

ทางองค์การฯ จะส่งใบคะแนนสอบให้แก่ตัวแทนผู้จัดสอบในแต่ละสนามสอบในวันถัดไปของกำหนดการตามด้านล่างนี้
ครั้งที่ 1 (สอบมิ.ย.) : 26 ก.ค. 2023 (พุธ)
ครั้งที่ 2 (สอบ พ.ย.) : 22 ธ.ค. 2023 (ศุกร์)

เมื่อตัวแทนผู้จัดการสอบในแต่ละสนามสอบได้รับใบคะแนนแล้ว จะดำเนินการส่งใบคะแนนให้แก่ผู้สอบ โดยส่งไปที่ที่อยู่ที่ระบุใน Label for Score Report

ข้อมูลติดต่อตัวแทนจัดสอบ EJU ต่างประเทศ

ใบคะแนนสอบจะพับเป็นสามส่วนและแนบลงในซองจดหมาย

ตัวอย่างใบคะแนน

ใบคะแนนไม่สามารถตีพิมพ์ใหม่ได้

ตั้งแต่ปี 2021 เป็นต้นไป ผู้สอบที่สมัครสอบในสนามสอบนอกประเทศญี่ปุ่นสามารถลงทะเบียน EJU Online My page บนเว็บไซต์หลังจากที่สมัครสอบเรียบร้อย ผู้สอบสามารถลงชื่อเข้าใช้งานเพื่อตรวจสอบคะแนนสอบ และตีพิมพ์ใบคะแนนสอบ (Score Confirmation Report) ได้ด้วยตนเอง

ทั้งนี้ ใบคะแนนสอบจะจัดส่งจาก JASSO เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น กรณีที่ต้องการตีพิมพ์ใบคะแนนสอบอีกครั้ง จำเป็นจะต้องดำเนินการด้วยตัวเองผ่าน EJU Online My Page

[EJU Online] Score confirmation exclusive page

ตัวอย่างใบคะแนนสอบ

2.  กรณีที่ไม่ได้รับใบคะแนน

กรณีที่ล่วงเลยวันที่ระบุด้านล่างนี้ไปแล้ว แต่ยังไ่ม่ได้รับใบคะแนน ขอให้ท่านติดต่อตัวแทนผู้จัดสอบ

ครั้งที่ 1 (สอบ มิ.ย.)   :   ต้นเดือน ส.ค.   2023

ครั้งที่ 2 (สอบ พ.ย.)   :   ต้นเดือน ม.ค.  2024

ข้อมูลติดต่อตัวแทนจัดสอบ EJU ต่างประเทศ

3. การรายงานผลคะแนน EJU แก่มหาวิทยาลัย และ สถานศึกษาอื่น ๆ (*)

วิธีการรายงานผลคะแนน EJU แก่มหาวิทยาลัย และสถานศึกษาอื่น ๆ จะดำเนินด้วยวิธีการดังนี้


1. ในขั้นตอนดำเนินการสมัครเข้ามหาวิทยาลัย ฯลฯ นั้น ขอให้ท่านระบุรายละเอียด อาทิ หมายเลขผู้สอบ EJU, ชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษ, วันเดือนปีเกิด รวมถึงข้อมูลที่จำเป็นลงในใบสมัครสอบเข้ามหาวิทยาลัย
2. กรณีที่ท่านสอบ EJU ทั้งรอบแรก (สอบ มิ.ย.) และ รอบสอง (สอบ พ.ย.) ของปีนั้น ในตอนที่ท่านดำเนินการสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ขอให้เลือกผลการสอบจากการสอบ EJU แค่รอบใดรอบหนึ่ง และทำการระบุเลขที่นั่งสอบ EJU จากรอบที่เลือกลงในใบสมัครสอบเข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยที่ประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
โปรดระวัง ! ท่านไม่สามารถเลือกคะแนนจากการสอบทั้งสองรอบมายื่นเพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อได้
ตัวอย่างการยื่นคะแนนสอบ EJU
การยื่นคะแนน EJU ที่ผิด นางสาวไก่สมัครสอบเข้ามหาวิทยาลัย A ด้วยการใช้คะแนน EJU วิชาภาษาญี่ปุ่นจากการสอบรอบ 2023/1 ผสมกับ คะแนนวิชาความรู้ทั่วไปจากการสอบรอบ 2023/2 
การยื่นคะแนน EJU ที่ถูก นายไข่สมัครเข้ามหาวิทยาลัย B ด้วยการใช้คะแนนจากวิชา วิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ รอบ 2023/1
มหาวิทยาลัยบางแห่งกำหนดให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ EJU เป็นหลักฐานเพื่อสมัครเข้าศึกษา ดังนั้น โปรดเก็บบัตรเข้าห้องสอบอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้สูญหาย (กรณีที่สูญหาย ต้องดำเนินการออกบัตรใหม่ มีค่าใช้จ่าย 2,000 JPY)
3. มหาวิทยาลัยที่ท่านสมัครเข้าศึกษา จะมีการติดต่อมาที่ JASSO เพื่อขอให้อำนวยผลคะแนนสอบ EJU ของท่าน
4. ทาง JASSO มีความจำเป็นต้องอำนวยข้อมูลคะแนนสอบ EJU ของท่านแก่มหาวิทยาลัย อีกทั้ง สำหรับผู้สอบข้อสอบการเขียนในวิชาภาษาญี่ปุ่น ทาง JASSO จะแนบกระคำตอบไปกับผลคะแนนสอบให้กับทางมหาวิทยาลัย

*ทางหน่วยงานฯ จะแจ้งข้อมูลคะแนนของท่านแก่องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกผู้รับทุนจากหน่วยงาน Malaysian government supported scholarship และ Japan-Taiwan Exchange Association Scholarship students

4. คำถามเกี่ยวกับคะแนนการสอบ

ทางองค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่นไม่สามารถตอบทุกข้อคำถามที่เกี่ยวข้องกับคะแนนการสอบของท่านได้ อีกทั้ง เมื่อการสอบสิ้นสุด จะไม่มีการคืนกระดาษคำตอบหรือเผยแพร่กระดาษคำตอบให้แก่ผู้สอบได้ไม่ว่าจะกรณีใด

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  and  นโยบายคุกกี้