การเข้าประเทศ

วีซ่าและการเข้าประเทศญี่ปุ่น

 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการขอวีซ่าและการเข้าประเทศญี่ปุ่น                                            คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการขอวีซ่าและการเข้าประเทศญี่ปุ่น
 

 
1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวีซ่าและการเข้าประเทศญี่ปุ่น
 


  
นักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นจะได้วีซ่าประเภท "นักศึกษาวิทยาลัย (College student)"
หากได้รับสถานภาพอื่นนอกเหนือจากนี้ อาจมีข้อจำกัดในการสมัครขอทุนการศึกษา วิธีการสอบเข้า ฯลฯ

ทั้งนี้ การขอวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นสามารถทำได้ 2 กรณี คือ

(1)  กรณียังไม่ได้รับ "ใบรับรองสถานภาพการพำนัก"

 
ผู้ต้องการมาศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นจะยื่นขอวีซ่าที่สถานฑูตญี่ปุ่นในประเทศของตน ซึ่งต้องใช้เวลาในการขอวีซ่าค่อนข้างมากเพราะต้องมีการส่งเอกสารวีซ่าไปกลับจากประเทศญี่ปุ่น และภายในประเทศญี่ปุ่นเอง

(2)  กรณีได้รับ "ใบรับรองสถานภาพการพำนัก" แล้ว

ผู้ต้องการมาศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นหรือตัวแทนได้รับ "ใบรับรองสถานภาพการพำนัก" จากกองตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่ในประเทศญี่ปุ่นแล้ว จากนั้นผู้ต้องการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นจึงนำ "หนังสือรับรองฯ" ดังกล่าวไปยื่นต่อสถานฑูตญี่ปุ่นในประเทศของตนเพื่อขอวีซ่า ซึ่งจะใช้เวลาน้อยกว่าเมื่อเทียบกับวิธีแรก

ผู้ไปเรียนต่อสามารถยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยทันทีหลังจากที่ได้รับใบรับรองสถานภาพการพำนักที่ญี่ปุ่นแล้ว

เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่า
  1. หนังสือเดินทาง
  2. เอกสารคำร้องขอวีซ่า
  3. รูปถ่าย
  4. ใบรับรองสถานภาพการพำนัก (อาจมีการขอเอกสารอื่นเพิ่มเติม)
 

 


ใบรับรองสถานภาพการพำนัก (Certificate of Eligibility - COE) สามารถยื่นขอได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยผู้สมัครเข้าเรียนหรือตัวแทนดำเนินการ เช่น เจ้าหน้าที่จากสถาบันที่รับเข้าศึกษา จะเป็นผู้ยื่นขอใบรับรองสถานภาพการพำนัก แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว ตัวแทนจากสถาบันจะเป็นผู้ดำเนินการมากกว่า

เอกสารที่จำเป็น
  1. เอกสารคำร้องขอใบรับรองสถานภาพการพำนัก
  2. รูปถ่าย
  3. ซองจดหมายติดสแตมป์(สำหรับติดต่อกลับ)
  4. เอกสารอื่นๆ (เอกสารที่ยื่นจะแตกต่างกันไปสำหรับแต่ละสถาบัน จึงควรสอบถามกับสถาบันนั้นๆ โดยตรง)
 

 
 
ชาวต่างชาติที่ระยะเวลาพำนักเกินกว่า 3 เดือนจะได้รับ "บัตรประจำตัวผู้พำนัก (Residence Card)" หรือที่ในภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า "ไซริวกาโดะ (在留カード)" 

บัตรนี้ทำหน้าที่คล้ายบัตรประชาชน โดยชาวต่างชาติจำเป็นต้องพกบัตรประจำตัวผู้พำนักติดตัวเสมอ และหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ปรากฎบนบัตร หรือกรณีย้ายหรือออกจากสถานศึกษาที่สังกัด ต้องยื่นแจ้งเรื่องต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองท้องถิ่นภายใน 14 วัน ทั้งนี้ กรณีเปลี่ยนแปลงที่อยู่จะต้องแจ้งเรื่องที่สำนักงานเขต

ขั้นตอนการขอบัตรประจำตัวผู้พำนัก

(1) กรณีเข้าประเทศที่สนามบินนาริตะ สนามบินฮาเนดะ สนามบินจูบุ หรือสนามบินคันไซ

 
ผู้ขอจะได้รับบัตรประจำตัวผู้พำนักทันทีในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง โดยมีข้อกำหนดว่าหลังจากมีที่อยู่ที่แน่นอนในญี่ปุ่นแล้ว ให้นำบัตรประจำตัวผู้พำนักดังกล่าวไปที่สำนักงานเขตที่พักอาศัยภายใน 14 วัน

** ภายในปี 2015 จะเริ่มมีการออกบัตรประจำตัวผู้พำนักที่สนามบินฟุกุโอกะ สนามบินฮิโรชิมะ และสนามบินชิโตเสะด้วย

(2) กรณีเข้าประเทศที่สนามบินอื่นๆ นอกเหนือไปจากที่กล่าวไว้ข้างต้น
 
ในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองจะได้รับการประทับตรา "ออกบัตรประจำตัวผู้พำนักภายหลัง (在留カード後日交付)" ในหนังสือเดินทาง ซึ่งหลังจากนั้นจะต้องยื่นเรื่องที่สำนักงานเขตที่พำนัก และบัตรประจำตัวผู้พำนักจึงจะถูกจัดส่งทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ที่ยื่นเรื่องไว้
2. Q&A เกี่ยวกับวีซ่าและการเข้าประเทศญี่ปุ่น
 

การขอเข้าประเทศญี่ปุ่นเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย/วิทยาลัยต้องทำอย่างไรบ้าง
กรณีจะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเพื่อรับการสอบ โดยหลักการแล้ว ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สอบที่ออกโดยสถานศึกษาที่จะเข้าสอบไปยื่นขอวีซ่าประเภท "พำนักระยะสั้น" ที่สถานฑูตญี่ปุ่นในประเทศของตน ระยะเวลาที่พำนักได้คือ 15 วัน 30 วัน หรือ 90 วัน ทั้งนี้หากดำเนินการเข้าศึกษาต่อเสร็จเรียบร้อยในระหว่างนั้น อาจสามารถขออนุญาตเปลี่ยนสถานภาพการพำนักที่ประเทศญี่ปุ่นได้
 

 

วีซ่า College student สามารถทำงานพิเศษได้หรือไม่
สถานภาพการพำนักประเภท "นักศึกษาวิทยาลัย" นั้นเป็นไปเพื่อเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาของญี่ปุ่นเท่านั้นไม่สามารถทำงานได้ กรณีทำงานพิเศษต้องได้รับ "การอนุญาตให้ทำกิจกรรมนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตตามสถานภาพ" จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองท้องถิ่น เป็นต้น

นอกจากนี้กรณีที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยระยะสั้น วิทยาลัยเทคนิค หรือวิทยาลัยอาชีวศึกษา และอยู่ในระหว่างหางานทำในประเทศญี่ปุ่นด้วยสถานภาพการพำนักประเภท"กิจกรรมตามที่ระบุ" ก็สามารถขออนุญาตทำกิจกรรมนอกเหนือไปจากที่ได้รับอนุญาตตามสถานภาพได้เช่นกัน 

ต้องการอยู่ในญี่ปุ่นเกินจากระยะเวลาของวีซ่าได้หรือไม่
กรณีที่จะพำนักอยู่ต่อเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในวีซ่า ต้องยื่นขอต่ออายุวีซ่าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองท้องถิ่น (ปกติแล้วรับเรื่อง 3 เดือนก่อนหน้าวันหมดอายุวีซ่า) การพำนักอยู่โดยผิดกฎหมายหลังจากวันครบกำหนดของระยะเวลาในวีซ่าจะมีบทลงโทษและยังอาจถูกเนรเทศออกจากญี่ปุ่นด้วย
 

 
ถ้าต้องการออกนอกประเทศญี่ปุ่นชั่วคราว ต้องทำเรื่องขอเข้าประเทศญี่ปุ่นใหม่หรือไม่
กรณีที่ชาวต่างชาติในประเทศญี่ปุ่นต้องการจะกลับประเทศของตนชั่วคราว หรือต้องการเดินทางไปประเทศอื่นชั่วคราวภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในวีซ่า ควรดำเนินการอย่างระมัดระวัง เพราะหากไม่ได้รับทำเรื่องขออนุญาตกลับเข้าประเทศอีก(Re-entry Permit)ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองท้องถิ่น ก่อนที่จะเดินทางออกนอกประเทศญี่ปุ่น จะต้องยื่นขอวีซ่าที่สถานฑูตญี่ปุ่นในต่างประเทศใหม่

ทั้งนี้ กรณีผู้พำนักระยะกลางถึงระยะยาวที่ถือบัตรประจำตัวผู้พำนัก(Residence Card)หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุที่แสดงเจตนาว่าจะเดินทางออกและกลับเข้าประเทศญี่ปุ่นภายใน 1 ปี (หรือภายในวันหมดระยะเวลาพำนักสำหรับผู้ที่ระยะเวลาพำนักเหลือน้อยกว่า 1 ปี)  ไม่จำเป็นต้องยื่นเรื่องขออนุญาตกลับเข้าประเทศอีกก่อนออกจากประเทศญี่ปุ่น (ซึ่งในกรณีนี้จะเรียกว่า "Special Re-entry Permit" )
 

 
 
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  and  นโยบายคุกกี้